Marketingový manažment II

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti získavajú absolvovaním predmetu širšie vedomosti o mikroekonomických, behavioristických, neoinštitucionálnych prístupoch a ich konsenzuality na riešenie marketingových problémov. Prehlbujú svoje poznatky o vzájomných súvislostiach obchodu, marketingu a širšieho ekonomického a podnikateľského prostredia. Rozvíjaním kritického myslenia rozšíria svoje poznatky o strategických koncepciách plánovania a o význame základných atribútov hodnotového reťazca a ich prejavoch v teórii podnikového systému. Získajú prehľad o vedeckých prístupoch k modelom rozhodovania a podpory znalostí v marketingovom manažmente.
Absolventi predmetu nadobudnú schopnosť samostatne navrhnúť, formulovať a realizovať výskumný projekt komplexne riešiaci problémy marketingového a obchodného manažmentu v špecifickom odborovom i v širšom multidisciplinárnom kontexte. Budú schopní realizovať originálny výskum, ktorý posúva hranice existujúceho poznania, generuje nové vedecké poznatky alebo nové riešenia procesov; navrhnúť nástroje a metódy efektívneho reagovania na aktuálne podmienky domáceho, jednotného európskeho a svetového trhu. Dokážu kriticky analyzovať, hodnotiť a syntetizovať existujúce a nové poznatky o vývoji trhov a ich subjektov, schopnosť prijímať na báze vedeckej analýzy závery a strategické rozhodnutia.
Absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa na manažérskych pozíciách vo všetkých typoch spoločností, v špecializovaných marketingových pracoviskách a v oblasti výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Dokážu konfrontovať marketingovú vedu so širokým okruhom manažérskych a podnikových problémov a efektívnym spôsobom sa podieľať na integrovaných prístupoch ku celkovému koncepčnému rámcu podniku.

Stručná osnova predmetu

Prístupy k marketingovej vede. Strategické koncepcie plánovania. PIMS program. Konkurenčný rozsah v rámci odvetvia. Hodnotový reťazec a teória podnikového systému. Flexibilita firmy. Modely rozhodovania a podpora znalostí v marketingovom manažmente. Integrované systémy podpory marketingového rozhodovania.

Odporúčaná literatúra

1. Dedouchová, M.2001. Strategie podniku.Praha: H.C. Beck
2. Grasseová, M. 2013. Efektivní rozhodování. Brno: Edika.
3. Porter, M. E. 1994. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing.
4. Freeman, A. 2020. Marketing Management: A Strategic Approach. Willford Pr. ISBN13 (EAN): 9781682857687
5. Hooley, G., Piercy, N., Nicouland, B., Rudd, J. 2018. Marketing Strategy and Competitive Positioning. Harlow: Pearson Education Ltd.
6. Adamisin, P., & Kotulic, R., & Mura, L., & Kravcakova Vozarova, I., & Vavrek, R. (2018). Managerial approaches of environmental projects: an empirical study. Polish Journal of Management Studies, 17 (1), 27-38. http://dx.doi.org/10.17512/pjms.2018.17.1.03
7. Bakker, C., Hollander, M. (2013). Six design strategies for longer lasting products in circular economy. Retrieved on April 16, 2021, from https://www.theguardian.com/sustainable-business/six-design-strategies-longer-lasting-products
8. Bergen, M. and Peteraf, M.A. (2002), ‘Competitor Identification and Competitor Analysis: A Broad-Based Managerial Approach’, Managerial and Decision Economics, 23 (4–5), 157–69.
Brozovic, D. (2018). Strategic flexibility: A review of the
literature. International Journal of Management Reviews,
20, pp. 3–31.
Brozovic, D. (2018). Strategic flexibility: A review of the
literature. International Journal of Management Reviews,
20, pp. 3–31.
Brozovic, D. (2018). Strategic flexibility: A review of the
literature. International Journal of Management Reviews,
20, pp. 3–31
Temporary Competitive Advantage 107
Chen, M.J. and Miller, D. (2012). Competitive dynam-
ics: Themes, trends, and a prospective research platform.
Academy of Management Annals, 6, pp. 135–21
9. Hepner, J., Chandon, J.-L. and Bakardzhieva, D. (2021), "Competitive advantage from marketing the SDGs: a luxury perspective", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 39 No. 2, pp. 284-299. https://doi.org/10.1108/MIP-07-2018-0298
10. Hooley, G.J., Möller, K. and Broderick, A.J. (1998), ‘Competitive Positioning and the Resource Based View of the Firm’, Journal of Strategic Marketing, 6 (2), 97–115.
11. Martínez-López, F.J., Merigó, J.M., Gázquez-Abad, J.C., Ruiz-Real, J.L. 2019. Industrial marketing management: Bibliometric overview since its foundation. Industrial Marketing Management, Volume 84, 2020, pages 19-38. ISSN 0019-8501 https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.07.014.
12. Verhage, B.J. and Waarts, E. (1988), "Marketing planning for improved performance: a comparative analysis", International Marketing Review, Vol. 5 No. 2, pp. 20-30. https://doi.org/10.1108/eb008349
13. Vignali, C. and Zundel, M. (2003), "The marketing management process and heuristic devices: an action research investigation", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 21 No. 4, pp. 205-219. https://doi.org/10.1108/02634500310480095
14. Webster, F. E. 2005. A Perspective on the Evolution of Marketing Management. Journal of Public Policy and Marketing. Volume: 24 issue: 1, page(s): 121-126. Issue published: April 1, 2005, https://doi.org/10.1509/jppm.24.1.121.63888
15. Daňo, F., Lesáková, D. 2018. The Role of Environmental Stimuli in Shopping Evaluation and Responses. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 465-478.
16. Hanuláková, E. Daňo, F. 2018. Circular Economy As a New Managerial Approach. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 95-98.
17. Daňo, F., Drábik, P., Hanuláková, E. (2020). Circular Business Models in Textiles and Apparel Sector in Slovakia. Central European Business Review, 9 (1), 1-19. 10.18267/j.cebr.226

Sylabus predmetu

1. Marketingový manažment a prístupy k marketingovej vede. Evolučný marketingový manažment. 2. Strategické koncepcie plánovania. Určenie strategických oblastí podnikania a vymedzenie relevantných trhov. Diferenciačná analýza. Plánovanie životného cyklu. Plánovanie diskontinuít. Analýza strategických skupín. Kritické hodnotenie koncepcií. 3. PIMS program, princípy, poznatky strategického empirického významu. PIMS ako paradigma konkurenčnej výhody. 4. Konkurenčný rozsah v rámci odvetvia. 5. Hodnotový reťazec a teória podnikového systému. 6. Flexibilita firmy a jej strategická a situačná závislosť. 7. Modely rozhodovania a podpora znalostí v marketingovom manažmente. 8. Integrované systémy podpory marketingového rozhodovania.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 260 hodín
Účasť na prednáškach: 16 hodín
Samoštúdium: 84 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 60 hodín
Príprava na skúšku: 100 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2022

Dátum schválenia: 02.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2022