Podnikanie v praxi 2 - HEURÉKA

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedieť aplikovať teoretické vedomosti získané v nižších ročníkoch na riešenie praktických úloh zadaných zástupcami hospodárskej praxe. Precvičiť si kognitívny prístup k riešeniu problémov a projektov, osvojiť si pracovné návyky, prevziať zodpovednosť za prácu v tíme, spoznať podnikateľské prostredie, naučiť sa pracovať v heterogénnom, prípadne interdisciplinárnom tíme.
Kompetentnosť – byť schopný prevziať zodpovednosť za prácu v tíme, vedieť koordinovať spoluprácu v tíme, byť schopný zadaný projekt analyzovať, spracovať koncepciu, verifikovať výsledky, byť schopný argumentovať a koordinovať úlohy projektu, riešiť konflikty v tíme, modelovať biznisové situácie, tvoriť marketingové koncepcie.
Zručnosť – kritické myslenie, schopnosť pracovať v tíme a analyzovať situáciu, získať pracovné návyky, aplikovať teoretické poznatky do praktických činností, viesť evidenciu, schopnosť sebareflexie.

Stručná osnova predmetu

Podnikanie v praxi je zamerané na komplexný praktický výkon študenta, ktorá sa realizuje viacerým formami, ako napríklad riešenie projektov (project-based learning) vo vybranom klube v segmente medzinárodného obchodu, cestovného ruchu alebo marketingového a obchodného manažmentu. Ďalej to môže byť účasť na štúdiu ERASMUS + alebo ERASMUS praxe, prípadne iná vhodná forma, ktorú zvoli vyučujúci v koordinácii so zástupcom hospodárskej praxe, vrátane návštevy pracoviska alebo pracovísk partnera z praxe.

Odporúčaná literatúra

Kotler, P. – Keller, K. L., 2013. Marketingový management. Praha: Grada Publishing, a. s. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
Oreský, M., 2017. Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Bratislava: Wolters Kluver. 200 s. ISBN 978-80-8168-763-1.
Filo, P., 2010. Marketing pre projekty. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 96 s. ISBN 978-80-225-3005-7.

Sylabus predmetu

Individuálne podľa jednotlivých klubov, napr. - Zadanie odbornej témy a jej riešenie počas semestra za podpory koordinátora hospodárskej praxe. - Odborné prednášky a diskusia k problematike. - Diskusia študentov so zástupcom top manažmentu zástupcu z praxe. - Exkurzie a prehliadky pracovných priestorov partnera z praxe. - Práca na zastupiteľských orgánoch SR. - Praktický výkon v oblasti cestovného ruchu. - Riešenie ad hoc problémov (zadaných učiteľom alebo zástupcom hospodárskej praxe).

Podmienky na absolvovanie predmetu

Práca v tíme.
Semestrálny projekt.
Záverečná prezentácia.
Hodnotenie:
10 % parciálne prezentácie
30 % spracovanie semestrálnej práce
60 % záverečná prezentácia a odpovede na otázky zástupcov praxe a fakulty.

Pracovné zaťaženie študenta

Počet kreditov: 4
Účasť na seminároch: 26 h
Spracovanie semestrálneho projektu: 52 h
Príprava na semináre: 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 06.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.06.2023

Dátum schválenia: 06.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.06.2023