Spotrebiteľské správanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti absolvovaním predmetu Spotrebiteľské správanie získavajú vedomosti o procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa ako aj o interných, externých a situačných faktoroch, ktoré správanie spotrebiteľa ovplyvňujú. Osobitne sa študenti oboznámia s teóriami vplyvu osobnosti, vnímania, učenia, pamäti, motivácie, potrieb a postojov na nákupné rozhodovanie spotrebiteľa a taktiež si odnesú poznatky o pôsobení kultúry, veku, referenčných skupín a rodiny na správanie spotrebiteľa. Znalosti, ktoré si študenti osvoja, vychádzajú z vybraných oblastí psychológie, sociológie a antropológie a aplikujú sa z pohľadu marketingového manažéra.
Absolventi predmetu sa naučia analyzovať a hodnotiť proces nákupného rozhodovania spotrebiteľa, interpretovať ho a formulovať odporúčania pre manažérske rozhodnutia. Študenti dokážu formulovať myšlienkové celky, pripraviť v tímoch, ale aj samostatne písomné dokumenty vyhodnocujúce vplyv interných, externých a situačných faktorov na správanie spotrebiteľa. Absolventi taktiež získajú zručnosti pri realizácii štúdií zameraných na výskum spotrebiteľského správania.
Úspešným absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia analyticky uvažovať o psychológii spotrebiteľov a predpovedať, ako môžu cielené zmeny interných, externých a situačných faktorov ovplyvniť dopyt spotrebiteľa po produktoch a službách. Zároveň študenti získajú schopnosť pracovať s informáciami o spotrebiteľskom správaní v záujme vytvorenia podmienok pre udržateľnú spotrebu a udržateľný marketing.

Stručná osnova predmetu

Východiská a história spotrebiteľského správania ako akademickej disciplíny. Model rozhodovania spotrebiteľa. Situačné faktory – vplyv nákupnej situácie. Kultúra ako externý faktor spotrebiteľského správania. Generačný marketing. Špecifiká trhu seniorov. Spoločenská vrstva, spoločenská rola a spoločenský status a ich vplyv na spotrebiteľské správanie. Vplyv referenčných skupín na spotrebiteľa. Teórie osobnosti a ich použitie pri skúmaní spotrebiteľského správania. Vnímanie. Pozornosť. Pochopenie. Akceptácia. Motivácia. Hierarchia cieľov. Behaviorálne učenie. Kognitívne učenie. Hybridné a pasívne učenie. Funkcie, štrukturálny model a zdroje vytvárania postojov. Multiatribútové modely merania postojov. Rodina a jej vplyv na nákupné rozhodovanie. Proces nákupného rozhodovania. Typológia spotrebiteľov. Trendy v spotrebiteľskom správaní. Udržateľná spotreba v kontexte životného štýlu, spôsobu nakupovania návykov, využívania a likvidácie produktov. Inovatívne výskumné metódy využívané vo výskume spotrebiteľa. Pozorovanie spotrebiteľského správania.

Odporúčaná literatúra

1. Žák, Š., Klepochová, D., Kopaničová, J., Vokounová, D. (2022). Spotrebiteľské správanie. Bratislava: Sprint 2.
2. Phillips, D. (2021). Consumer Behavior and Insights. London: Oxford University Press.
3. Sethna, Z. (2019). Consumer Behaviour. London: SAGE LTD.
4. Schiffman, L., Wisenblit, J. (2019). Consumer Behavior. New Jersey: Pearson.
5. Solomon, M. R. (2018). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Harlow: Pearson Education Limited.

Sylabus predmetu

1. Teoretický rámec spotrebiteľského správania. Východiská a história spotrebiteľského správania ako akademickej disciplíny. Vymedzenie základných pojmov. Model rozhodovania spotrebiteľa - faktory, proces a informačný blok. 2. Situačné faktory – vplyv nákupnej situácie. Fyzické prostredie. Sociálne prostredie. Zadanie úlohy. Časové hľadisko. Momentálne naladenie. 3. Externé faktory spotrebiteľského správania - Kultúra. Prvky kultúry. Hodnoty. Zvyky. Rituály. Ostatné prvky kultúry vplývajúce na spotrebiteľské správanie. Demografické vplyvy na spotrebiteľa. Subkultúry podľa veku. Spotrebiteľské správanie detí a tínedžerov. Generačný marketing – porozumenie rozdielov v spotrebiteľskom správaní generácií X, Y, Z a alpha. Špecifiká trhu seniorov. 4. Externé faktory spotrebiteľského správania - Spoločenská vrstva, spoločenská rola a spoločenský status a ich vplyv na spotrebiteľské správanie. Vplyv referenčných skupín na spotrebiteľa. 5. Interné faktory - Osobnosť. Teórie osobnosti a ich použitie pri skúmaní spotrebiteľského správania. Vnímanie. Predpoklady vnímania. Weberov zákon vnímania. Proces vnímania. Pozornosť. Pochopenie. Akceptácia. 6. Interné faktory – Motivácia, Potreby, Ciele. Hierarchia cieľov. Učenie a jeho použitie v marketingu. Behaviorálne učenie (klasické a inštrumentálne podmieňovanie). Kognitívne učenie. Hybridné a pasívne učenie. 7. Interné faktory - Postoje. Funkcie postojov. Zdroje vytvárania postojov. Štrukturálny model postojov. Meranie postojov. Multiatribútové modely merania postojov. Stratégie zmien postojov. 8. Rodina a jej vplyv na nákupné rozhodovanie. Socializácia spotrebiteľa. Životný cyklus rodiny. Vplyv partnerov a detí na nákupné rozhodovanie rodiny. Modely spoločného rozhodovania v rodine. Typické konflikty súvisiace nákupným rozhodovaním a stratégie riešenia konfliktov. 9. Proces nákupného rozhodovania. Poznanie problému a zdroje informácií spotrebiteľa. Hodnotenie a výber nákupných alternatív. Spôsob rozhodovania spotrebiteľa - pravidlá rozhodovania. Typy spotrebiteľov z hľadiska procesu rozhodovania 10. Nákupné a ponákupné správanie spotrebiteľov. Proces nákupného správania spotrebiteľa. Nákupná orientácia a motivácia. Nákupná logistika. Typy nákupu. Proces ponákupného správania spotrebiteľa. Ponákupná kognitívna disonancia. Spotreba a druhy spotreby. Ponákupné hodnotenie - spokojnosť/nespokojnosť. Meranie spokojnosti. Typy nákupného správania spotrebiteľa. 11. Typológia spotrebiteľov. Význam a prístupy vytvárania typológií. Príklady nadnárodných a národných typológií. 12. Trendy v spotrebiteľskom správaní. Trendy v oblasti produktov, nakupovania, hodnôt a životného štýlu. Udržateľná spotreba v kontexte životného štýlu, spôsobu nakupovania návykov, využívania a likvidácie produktov. 13. Skúmanie spotrebiteľa v novom miléniu. Inovatívne výskumné metódy využívané vo výskume spotrebiteľa. Pozorovanie spotrebiteľského správania.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % vypracovanie semestrálnych zadaní
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 130 hodín
Účasť na prednáškach: 24 hodín
Účasť na seminároch: 0 hodín
Príprava na semináre: 0 hodín
Spracovanie semestrálnych zadaní: 46 hodín
Príprava na skúšku: 60 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 04.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum schválenia: 04.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023