Metódy kvalitatívneho výskumu (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním predmetu študenti získajú vedomosti o použití kvalitatívnych metód. Počas semestra sa oboznámia s prístupmi ku kvalitatívnemu výskumu, ako aj s metódami používanými pri kvalitatívnom výskume na zhromažďovanie údajov. Získajú vedomosti o procese kvalitatívneho výskumu od začiatku do konca.
Absolvent predmetu bude schopný správne implementovať kvalitatívne výskumné metódy. Naučí sa rozlišovať medzi prístupmi a zvoliť ten správny. Vďaka tomu bude kompetentný rozhodovať o vhodnej metóde zhromažďovania údajov pre vybraný marketingový problém, a bude tiež schopný pripraviť výskumný plán, uskutočniť výskum a formulovať zistenia.
Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti získajú kompetencie, ktoré im umožnia nielen pochopiť podstatu marketingového problému a identifikovať informácie potrebné na jeho riešenie, ale tiež budú mať schopnosť rozhodnúť sa, ako a kde je potrebné informácie možné získať. Schopnosť používať metódy kvalitatívneho výskumu bude výhodou nielen pri uskutočňovaní vlastného výskumu, ale aj pri čítaní výsledkov výskumu od externých firiem. Získané vedomosti budú schopní uplatniť na manažérskych pozíciách vo všetkých typoch spoločností ako aj vo vlastnom podnikaní.

Stručná osnova predmetu

Kvalitatívny výskum v primárnom marketingovom výskume. Prístupy ku kvalitatívneho výskumu. Akčný výskum. Etnografický výskum. Výskum vybraných prípadov. Ukotvená teória. Metódy zberu údajov v kvalitatívnom výskume. Focus Group. Hĺbkový rozhovor. Pološtrukturovaný rozhovor. Participatívne pozorovanie. Netnografia. Formulácia výskumného problému. Regrutácia. Písanie scenáru. Zber údajov. Kódovanie. Interpretácia výsledkov.

Odporúčaná literatúra

1. Maison, D.: Qualitative Marketing Research: Understanding Consumer Behaviour. 2018. Routledge.
2. Mariampolski, H.: Qualitative Market Research. SAGE Publications 2001.
3. Belk, R., W., Fisher, E., Kozinets, R.: Qualitative Consumer and Marketing Research. Sage 2013.

Sylabus predmetu

1. Úvod do kvalitatívneho výskumu. Realizácia úvodnej „FOCUS GROUP“ 2. Metódy kvalitatívneho výskumu - Akčný výskum, Etnografický výskum, Výskum vybraných prípadov, Ukotvená teória 3. Metódy zberu údajov v kvalitatívnom výskume - predstavenie jednotlivých metód zberu údajov, zameranie špecificky na Focus Group. Regrutačný dotazník. Scenár v skupinovej diskusii. Prínosy a riziká použitia skupinovej diskusie. 4. Realizácia skupinovej diskusie. 5. Analýza údajov Focus group. Spôsoby prepisu a kódovania. 6. Závery a zistenia z realizovanej FG. Analýza chýb pri realizácii FG, analýza výsledkov a formulácia záverov. 7. Metóda „Participatívne pozorovanie“ a metóda „Netnografia“ - priblíženie metód, inštruktáž k realizácii. 8. Realizácia participatívneho pozorovania vo vybranom nákupnom centre (exkurzia) - odhaľovanie slabín a predností metód. 9. Závery a zistenia - Analýza údajov zozbieraných realizovaných metód účastníckeho pozorovania, formulovanie záverov. 10. Analýza údajov získaných netnografickým výskumom. Zistenia a závery. 11. Metóda „Interview“ - písanie scenára a identifikácia ďalších účastníkov, inštruktáž k realizácii rozhovorov 12. Analýza údajov zozbieraných realizovanými metódami Závery a zistenia z realizovaných pološtrukturovaných rozhovorov, analýza chýb realizácie 13. Zhrnutie porovnania výsledkov rôznych metód, porovnanie, posúdenie vhodnosti metód pre rôzne typy marketingových problémov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % priebežné semestrálne hodnotenie
60 % skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 104 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 14 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 64 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 26.01.2024

Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022

Dátum schválenia: 26.01.2024

Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022