Psychológia spotrebiteľa (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním predmetu študenti získajú vedomosti o ľudskej psychológii a jej využití pri výskume spotrebiteľského správania ako v marketingu. Počas semestra sa oboznámia s biologickými predispozíciami jednotlivca, psychologickými špecifikami a sociálnymi vplyvmi určujúcimi ľudské konanie a správanie. Porozumejú tomu ako, prečo a do akej miery ovplyvňuje marketing spotrebiteľov v ich každodenných rozhodnutiach.
Absolvent kurzu bude schopný porozumieť marketingovým stimulom a mechanizmom ich vplyvu. Naučí sa rozlišovať medzi účinnými a neúčinnými marketingovými podnetmi a vďaka tomu bude kompetentný rozhodovať o vhodnosti stimulov použitých v marketingovej stratégii.
Po úspešnom absolvovaní kurzu študenti získajú kompetencie, ktoré im umožnia nielen pochopiť príčinu reakcií spotrebiteľov na marketingový koncept 4P, ale tiež budú mať schopnosť predvídať, ktoré zmeny v marketingovom mixe by mohli viesť k prirodzene pozitívnym alebo prirodzene negatívnym reakciám. Získaný vhľad do psychológie vytvorí bázu pre kompetentné rozhodnutia so zreteľom na výslednú reakciu spotrebiteľa pri tvorbe a zmene marketingového mixu produktov a služieb. Získané vedomosti budú schopní uplatniť na manažérskych pozíciách vo všetkých typoch spoločností.

Stručná osnova predmetu

Úvod do individuálnej psychológie. Biologické základy psychológie. Stavba mozgu a nervového systému. Endokrinný systém a jeho vplyv na správanie. Štúdie dopamínoch odoziev na marketingové stimuly. Vedomie a vnímanie. Senzorické orgány. Pozornosť zameraná a nezameraná. Štúdie podprahového vnímania. Selektívne vnímanie. Senzorický marketing. Weberov zákon vnímania a jeho aplikácie v marketingu. Učenie a pamäť. Behaviorálne a kognitívne učenie. Poslinenie a oslabenie odmenou a trestom v spotrebiteľskom správaní. Selektívne zapamätávanie. .Myslenie. Kategorizácia a základné kamene myslenia. Usudzovanie. Stratégie riešenia problémov. Kognícia verzus hedonizmus v spotrebe. Motivácia a jej biologické aktivátory. Odmena (cieľ) a incentívne aktivátory motivácie a ich použitie v marketingu. Emócie. Osobnosť. Postoje. Zmena postojov a persuázia v marketingovej komunikácii. Sociálna interakcia a jednotlivec. Socializácia jednotlivca a socializácia spotrebiteľa. Tlak rovesníkov a spotrebiteľské správanie. Komunikácia a vývoj jazyka. Neverbálna komunikácia. Posturika, gestika a mimika v interpersonálnej komunikácii a ich význam pre marketing. Neuroveda a jej aplikácia do marketingu. Neuromarketing. Psychológia pri skúmaní spotrebiteľa. Etika použitia poznatkov psychológie v marketingu

Odporúčaná literatúra

1. Norton, M., I.,Rucker D., D., , Lamberton, C. 2015 The Cambridge Handbook of Consumer Psychology. Cambridge University Press
2. Haugtvedt, C., P., Herr, P., M., Kardes, F., R.: 2018. Handbook of Consumer Psychology. 2018 Routledge.
3. Jansson-Boyd, C. 2010. Consumer Psychology. McGraw-Hill Education

Sylabus predmetu

1. Úvod do individuálnej psychológie. Biologické základy psychológie. Stavba mozgu a nervového systému a zodpovednosť jednotlivých častí za odpoveď na stimuly. 2. Endokrinný systém a jeho vplyv na správanie. Štúdie dopamínoch odoziev na marketingové stimuly 3. Vedomie a vnímanie. Senzorické orgány. Pozornosť zameraná a nezameraná. Štúdie podprahového vnímania. Selektívne vnímanie. Senzorický marketing. Weberov zákon vnímania a jeho aplikácie v marketingu 4. Učenie a pamäť. Behaviorálne a kognitívne učenie. Štúdie klasického a operatívneho podmieňovania. . Použitie asociatívneho učenia v marketingovej komunikácii. Poslinenie a oslabenie odmenou a trestom v spotrebiteľskom správaní. Selektívne zapamätávanie 5. Myslenie. Kategorizácia a základné kamene myslenia. Usudzovanie. Stratégie riešenia problémov. Kognícia verzus hedonizmus v používaní. 6. Motivácia a jej biologické aktivátory. Odmena (cieľ) a incentívne aktivátory motivácie a ich použitie v marketingu. Štúdie incentívnej motivácie a jej použitia pri nastavovaní 4P. 7. Emócie: podstata, zložky, aktivácia a prejavy. Štúdie emočných reakcií v spotrebiteľskom správaní. 8. Osobnosť. Podstata osobnosti a individualita. Prístupy k štúdiu osobnosti a ich použitie v marketingu. 9. Postoje: podstata, štruktúra, proces formovania. Zmena postojov a persuázia v marketingovej komunikácii. 10. Sociálna interakcia a jednotlivec. Socializácia jednotlivca a socializácia spotrebiteľa. Tlak rovesníkov a spotrebiteľské správanie. 11. Komunikácia a vývoj jazyka. Neverbálna komunikácia. Posturika, gestika a mimika v interpersonálnej komunikácii a ich význam pre marketing. 12. Neuroveda a jej aplikácia do marketingu. Neuromarketingové štúdie spotrebiteľského správania 13. Systematizácia aplikácií poznatkov psychológie pri skúmaní spotrebiteľa. Etika použitia poznatkov psychológie v marketingu

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % priebežné semestrálne hodnotenie
60% skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 104 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 14 hodín
Príprava na skúšku: 64 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický jazyk

Dátum schválenia: 26.01.2024

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 26.01.2024

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022