Cena v marketingu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti získavajú absolvovaním predmetu vedomosti o funkciách ceny a jej postavení v súbore marketingových nástrojov, pri hlbšom oboznámení sa s dosahom ceny ako základného nástroja ovplyvňovania ekonomiky a ekonomických výsledkov podnikania. Oboznámia sa s cenovým rozhodovaním vo firme, na ktoré pôsobí množstvo často protichodne pôsobiacich faktorov. Problematiku cenového rozhodovania tvoria dve súčasti, a to cenové stratégie a tvorba cien. Získajú vedomosti o postupoch cenotvorby a ich využití pri marketingovej činnosti s vplyvom na ceny vo firmách podnikajúcich na spotrebiteľských trhoch i vo firmách pôsobiacich na podnikateľských trhoch.
Absolventi budú vedieť aplikovať hodnotový i nákladový prístup v procese tvorby cien, zohľadňovať psychologické aspekty pri tvorbe cien; následne budú vedieť vhodne pracovať s možnosťami cenových úprav. V biznis prostredí dokážu uplatniť konkurenčný prístup pri cenotvorbe a pripraviť cenové návrhy k cenovým rokovaniam. Porozumejú previazanosti dosiahnutej úrovne predajných cien s podnikovými cenovými cieľmi a dosahom na ekonomiku podniku.
Úspešným absolvovaním predmetu nadobudnú kompetencie aplikovať problematiku cenového rozhodovania pri konkrétnych situáciách v podnikaní na rôznych výkonných obchodných pozíciách v podnikoch pôsobiacich na spotrebiteľských i podnikateľských trhoch. Dokážu pracovať s informáciami o faktoroch, ktoré ovplyvňujú cenové rozhodovanie, vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na tvorbu cenovej stratégie a pri konkrétnej tvorbe cien. Nadobudnú spôsobilosť prepojiť problémy strategického aj operatívneho charakteru v oblasti cenových stratégií i cenotvorby a profesijnú flexibilitu pre úspešné prepojenie cieľov podnikania a marketingového pôsobenia na trhu v oblasti predajných cien.

Stručná osnova predmetu

Funkcie ceny v podnikaní a ceny v marketingovom mixe, funkcie ceny; ekonomické, marketingové poňatie ceny, miesto ceny v marketingovom mixe, cena v koncepcii hodnototvorného procesu. Interné faktory rozhodovania o cenách; ciele marketingu, stratégie marketingového mixu, náklady, organizácia tvorby cien v podniku. Previazanosť tvorby cien s ekonomikou podniku; nákladový kontroling, kalkulačný systém podniku, podniková ekonomická štruktúra. Externé faktory tvorby cien – trh, dopyt, konkurencia, legislatíva. Vzťah ceny a dopytu na trhu, vplyv na ekonomické výsledky podniku; analýza cenovej elasticity, marginálna analýza, vzťah ceny, zisku a objemu predaja, analýza vplyvu predajných cien na vývoj tržieb. Podstata cenového rozhodovania a riziko v cenovom rozhodovaní podniku. Tvorba cenových stratégii a rozhodovanie o cenových prístupoch; nákupné cenové rozhodovanie firmy. Marketingové cenové stratégie pre spotrebiteľské a podnikateľské trhy; tvorba cien produktového radu, cenová diferenciácia, komplementárne produkty a ostatné stratégie, behaviorálny prístup pri tvorbe cenových stratégii pre spotrebiteľské trhy. Hodnotový a nákladový prístup k tvorbe cien v obchodom podniku. Psychologické aspekty tvorby cien; zákaznícky vnímaná hodnota. Nákladový prístup k tvorbe cien; prirážka, marža, cieľová návratnosť, ziskovosť. Cenové zmeny – cenová adaptácia, nástroje cenových úprav. Konkurenčná cenotvorba na podnikateľských trhoch. Cenové rokovanie v obchodných vzťahoch; modely cenových dohôd v kúpnych zmluvách. Národohospodárske aspekty cenového vývoja, spotrebný kôš, cenové indexy

Odporúčaná literatúra

1. ORESKÝ, Milan – HASPROVÁ, Mária. Cena v marketingu. Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4957-8.
2. FENDEKOVÁ, Eleonora – KUFELOVÁ, Iveta. Cena a cenové rozhodovanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-943-7.
3. ŠAGÁTOVÁ, Slávka – TÓTH, Miroslav. Nákladový controlling. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-906-2.

Sylabus predmetu

1. Pozícia ceny v podnikaní a ceny v marketingovom mixe, funkcie ceny. 2. Interné faktory rozhodovania o cenách. 3. Previazanosť tvorby cien s ekonomikou podniku. Nákladový kontroling. 4. Externé faktory tvorby cien – trh, dopyt, konkurencia, legislatíva. 5. Vzťah ceny a dopytu na trhu, vplyv na ekonomické výsledky podniku. 6. Podstata cenového rozhodovania a riziko v cenovom rozhodovaní podniku. 7. Marketingové cenové stratégie pre spotrebiteľské a podnikateľské trhy. 8. Hodnotový a nákladový prístup k tvorbe cien v obchodom podniku. Psychologické aspekty tvorby cien. 9. Cenové zmeny – cenová adaptácia, nástroje cenových úprav. 10. Konkurenčná cenotvorba na podnikateľských trhoch. 11. Špecifické prístupy k tvorbe cien na podnikateľských trhoch, komodity, aukcie, tendre, ceny kapitálových statkov. 12. Národohospodárske aspekty cenového vývoja, spotrebný kôš, cenové indexy 13. Praktiky využitia ceny v marketingu a v predaji

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné semestrálne hodnotenie
10 % semestrálna práca
80 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 130 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 10 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 10 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 10 hodín
Príprava na skúšku: 48 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024