Marketing na sociálnych sieťach

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti absolvovaním predmetu získavajú prehľad o možnostiach využitia sociálnych sietí na prezenčné a komunikačné marketingové účely firmy. Predmet definuje sociálne siete a identifikuje tie najrelevantnejšie pre slovenský trh. Vysvetľuje kľúčové výkonnostné parametre sociálnych sietí, definuje obsahový a výkonnostný prístup k sociálnym sieťam a vysvetľuje pozíciu sociálnych sietí v digitálnom komunikačnom mixe firmy.
Absolvent predmetu získava zručnosti v strategickom plánovaní obsahu pre sociálne siete, naučí sa prístupy a stratégie pri propagácii príspevkov a pri komunikácii prostredníctvom reklám v inzertných informačných systémoch vybraných sociálnych sietí, zorientuje sa v distribučných možnostiach a servise obsahu naprieč vybranými sociálnymi sieťami a naučí sa pracovať s analytickými nástrojmi určenými pre automatizáciu správy sociálnych sietí.
Absolvent predmetu získa vedomosti a praktické zručnosti, vďaka ktorým sa dokáže uplatniť v širokom spektre firiem, ktoré priamo sociálne siete využívajú alebo s nimi vo svojej podnikateľskej činnosti prichádzajú do kontaktu. Študent môže nájsť uplatnenie v marketingových agentúrach, vo firmách alebo v médiách, ktoré majú svoje portfóliu diverzifikované aj o digitálne prostredie.

Stručná osnova predmetu

Sociálne siete v súčasnosti slúžia na vytvorenie prezencie firmy na internete a na distribúciu vytváraného obsahu. Predmet definuje sociálne siete z globálneho hľadiska a identifikuje tie najrelevantnejšie pre slovenský trh. Orientuje sa na definíciu vybraných sociálnych sietí, ich históriu, aktuálne využitie z globálneho aj lokálneho hľadiska, marketingové možnosti pre firmy a potenciál do budúcich období. Predmet študentom objasňuje a na praktických zadaniach vysvetľuje obsahový a výkonnostný prístup k manažmentu vybraných sociálnych sietí.

Odporúčaná literatúra

DAHL, Stephan. Social media marketing : theories & applications. London : SAGE Publications, 2015. 268 s. ISBN 978-1-4462-8074-4.
DORČÁK, Peter. eMarketing : ako osloviť zákazníka na internete. Recenzenti: Radoslav Delina, Radovan Bačík. 1. vyd. Prešov : EZO.sk, 2012. 125 s. [6,25 AH]. ISBN 978-80-970564-4-5.
DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Marketing & e-business : ako sa zorientovať v základných pojmoch a procesoch nového marketingu. Recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová , Martina Ferencová, Radovan Bačík. 1. vyd. Prešov : EZO.sk, 2010. 113 s. [3,06 AH]. ISBN 978-80-970564-0-7.
FERENCZ, Vojtech. Inovačný marketing. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2013. 197 s. [13,13 AH]. ISBN 978-80-89383-24-5.

Sylabus predmetu

1. Vznik a súčasný stav sociálnych sietí 2. Vytvorenie prezencie firmy na sociálnych sieťach 3. Definícia kľúčových výkonnostných ukazovateľov 4. Obsahový prístup k sociálnym sieťam 5. Výkonnostný prístup k sociálnym sieťam 6. Community management 7. Kategorizácia typov obsahu pre sociálne siete 8. Tvorba vybraných typov obsahu 9. Distribúcia obsahu na sociálnych sieťach 10. Prepojenia medzi sociálnymi sieťami 11. Interné inzertné informačné systémy sociálnych sietí 12. Automatizácia komunikácie prostredníctvom nástrojov tretích strán 13. Ukážky úspešných komunikačných realizácii na sociálnych sieťach

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % - priebežné zadania
60 % - písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 78 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Práca na priebežných zadaniach: 13 hodín
Príprava na skúšku: 26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2023

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2023