Manažment značky

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti získavajú absolvovaním predmetu vedomosti o značke a jej typológii, o procese manažmentu značky a postavení značky v marketingovom manažmente firmy. Pochopia postup budovania značky. Oboznámia sa s procesom plánovania značky a s kritériami pre výber jej prvkov a s právnymi aspektami súvisiacimi so značkou. Získajú prehľad o nových marketingových prístupoch ku značke, o stratégii vlastnej značky. Nadobudnú vedomosti o hodnotovom reťazci značky, o princípoch hodnoty značky a o podstate a špecifikách internej značky a jej stratégiách.
Absolventi predmetu budú vedieť pripraviť proces manažmentu značky ako súčasti marketingového manažmentu firmy. Dokážu identifikovať a určiť trhovú pozíciu vybranej značky, dokážu pripraviť plán na vytvorenie a uvedenie novej značky, budú vedieť implementovať marketingové programy značky a posúdiť vhodnosť nových trendov a prístupov v týchto programoch. Budú rozumieť hodnotovému reťazcu značky a jednotlivým etapám tvorby hodnoty značky, dokážu merať a interpretovať výkonnosť vybranej značky, aplikovať pri tom kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu hodnoty a výkonu značky. Budú vedieť navrhnúť a implementovať stratégiu značky vrátane internej značky.
Absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, umožňujúce im uplatniť sa na manažérskych pozíciách, ktoré sa týkajú marketingových, produktových a komunikačných aktivít vo všetkých typoch spoločností a špecializovaných marketingových pracoviskách.

Stručná osnova predmetu

Značka, typológia značiek, externá a interná značka. Strategický manažment značky ako súčasť marketingového manažmentu firmy. Identifikácia a určenie trhovej pozície a hodnoty značky. Proces budovania značky. Plánovanie značky. Implementácia marketingových programov značky, nové marketingové prístupy k tvorbe značky. Marketingová komunikácia značky. Hodnotový reťazec značky. Meranie a interpretácia výkonnosti značky. Návrh a implementácia stratégií značiek.

Odporúčaná literatúra

1. KLEPOCHOVÁ, Dagmar – KORČOKOVÁ, Marína. Manažment značky. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2022. 344 s. ISBN 978-80-225-4951-6.
2. AAKER, David. Brand building – budování obchodní značky. Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. Brno: Vydavateľstvo Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6-2.
3. DE CHERNATONY, Leslie. Značka: Od vize k vyšším ziskům. Vyd. 1. Brno: Vydavateľstvo Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2007-1.
4. KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Vydavateľstvo Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.
5. KOTLER, Philip – KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Vyd. 14. Praha: Vydavateľstvo Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

Sylabus predmetu

1. Značka – pojem, typológia značiek. Externá a interná značka. Trendy v konceptoch značiek. 2. Manažment značky a strategický manažment značky. 3. Identifikácia a určenie trhovej pozície a konceptu hodnoty značky. Povedomie o značke. Imidž značky. 4. Postup budovania značky. Rebranding. 5. Plánovanie značky. Právne aspekty súvisiace so značkou. 6. Implementácia marketingových programov značky. Stratégie vlastných značiek. 7. Marketingová komunikácia a budovanie značky. 8. Sekundárne vplyvy v procese budovania značky a jej hodnoty. Stratégie a procesy ovplyvňovania značky. 9. Hodnotový reťazec značky. 10. Meranie a interpretácia výkonnosti značky. 11. Návrh a implementácia stratégií značiek. 12. Manažment značky v čase, manažment značky v geografickom priestore. 13. Interná značka. Stratégie internej značky.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % - priebežné semestrálne hodnotenie
20 % - semestrálny seminárny projekt
60 % - písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celková študijná záťaž: 130 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie semestrálneho seminárneho projektu: 20 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 13 hodín
Príprava na skúšku: 32 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.02.2024

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.02.2024