Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Znalosti
Cieľom predmetu je, aby študenti porozumeli, ako sa vyvíjala ekonómia ako samostatná vedná disciplína, v ktorej existuje rôznosť názorov na rovnaké ekonomické problémy. Vývoj ekonomickej vedy ukazujú, ako vznikajú nové hypotézy a teoretické prístupy, ktoré reagujú na vývoj v reálnych ekonomikách. Poznanie vývoja ekonomickej vedy pomôže študentom pochopiť v celej šírke a vo vzájomnej komparácii alternatívne metodologické prístupy a ich implikácie, ich odlišné pohľady na fungovanie ekonomiky a ich implikácie pre výkon hospodárskej politiky. Poznanie vývoja ekonomickej vedy tiež prispieva k formovaniu systematického prístupu k ekonomickej analýze na makro aj mikro úrovni.

Stručná osnova predmetu

1. Vznik a vývoj ekonómie ako vednej disciplíny v rámci klasickej školy ekonómie,
2. Heterodoxné ekonomické teórie 19. storočia,
3. Marginalistická revolúcia v ekonomickej vede – vznik modernej mikroekonómie a jej metodologické východiská,
4. Genéza prístupu k analýze správania sa spotrebiteľa, firmy a správaniu sa subjektov na trhu výrobných faktorov.
5. Teoretické prístupy k skúmaniu firmy, teória hier a jej význam pre mikroekonomickú analýzu.
6. 2. generácia rakúskych ekonómov (F. A. von Hayek, Ludwig von Mises) a jej pohľad na vývoj spoločností a ekonomík,
7. Vznik modernej makroekonómie, ekonomická teória J. M. Keynesa, ň
8. Metodologické východiská Keynesovstva a jeho implikácie pre pohľad na hospodársku politiku.
9. Ekonomická teória monetarizmu, metodologické východiská monetarizmu, implikácie monetarizmu pre hospodársku politiku,
10. Nová klasická makroekonómia a jej prínos k rozvoju makroekonómie, prístup zo strany ekonómie ponuky.
11. Heterodoxné teórie a prístupy 2. polovice 20. storočia, ekonómia strany ponuky,
12. Inštitucionálny a nový inštitucionálny prístup k ekonomickému skúmaniu, metodológia, prínos a implikácie pre fungovanie ekonomiky.
13. Súčasné trendy vo vývoji ekonomického poznania.

Odporúčaná literatúra

ZÁKLADNÁ:
1. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, Wolters Kluwer, 2018.
2. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, (Vybrané problémy). Bratislava, Ekonóm, 1998
3. Lisý, J.- Čaplánová, A., Petričová, J., Vongrej,M.: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií. Bratislava: IURA EDITION, 2010

ODPORÚČANÁ:
1. Landreth, H., Colander, D. History of Economic Thought, Fourth edition, Boston: Hougthon Miffllin, 2002.
2. Rima, I.H. Development of Economic Analysis, 6th edition, London: Routledge, 2000
3. Schumpeter, J. A.: History of Economic Analysis, London: Routledge, 1994.
4. Blaugh, Mark. The Methodology of Economics, New York, NY: Cambridge University Press, 1992.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40 %
Záverečná písomná skúška: 60 %

Dátum schválenia: 25.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 25.02.2022

Dátum schválenia: 25.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 25.02.2022