Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania: Vedomosti:
- nadobudnutie teoretických vedomostí o charakteristike a základných znakoch anglického odborného jazyka,
- študent vie charakterizovať a identifikovať základné znaky odborného jazyka v texte a ovláda zásady tvorby odborných ekonomických textov v teoretickej a praktickej rovine.
Kompetentnosti:
- poznať základné princípy fungovania odborného jazyka,
- študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti,
- rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje,
- v písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité odborné ekonomické témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie,
- využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na profesijné účely.
Zručnosti:
- nadobudnuté zručnosti využiť pri práci s odborným textom, napr. seminárna práca, záverečné práca, prípadová štúdia,
- aplikovať primerané jazykové stratégie viažuce sa na tvorbu odborných textov (používanie vhodných lexikálnych, štylistických, morfosyntaktických prostriedkov) v cieľovom jazyku,
- získanie schopnosti vedome odlíšiť vhodné od nevhodných jazykových prostriedkov v odbornej ekonomickej komunikácii (hovorové výrazy, syntakticky neúplné vety, nepresné, ambivalentné vyjadrenia a pod.).

Stručná osnova predmetu

• marketingové stratégie, prezentovanie dát, budovanie vzťahov, reklama
• prezentovanie, networking, komunikačné zručnosti
• vplyv cestovného ruchu na ekonomiku, prevádzkové poradenstvo, stratégia, ciele a hodnoty
• konflikty na pracovisku, riešenie konfliktov
• podnikatelia, online podnikanie, začínajúce podniky (start-ups)
• hodnotenie výkonu, sebahodnotenie

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Dubicka, I., Rosenberg, M., O´Keeffe, M., Dignen, B., Hogan, M. (2020) Business Partner C1.
Your Employability Trainer. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-1-292-24862-2
2. Dubicka, I.O´Keeffe, M. Market Leader Advanced. Pearson Education Limited. 3rd edition.
ISBN-13: 978-1408237038
3. Trappe, T., Tullis, G. (2016) Intelligent Business Advanced. Pearson Education Limited. 2016 ISBN 978-1-4082-5597-1
4. MacKenzie, I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74341-9 Doplňujúca literatúra:
1. Allison, J., Appleby, R., Chazal de, E. (2009) The Business Advanced. Oxford: Macmillan.
ISBN 978-0-230-02151-8
2. Baade, K., Holloway, Ch., Hughes, J., Scrivener, J., Turner, R. (2018) Business Results.
Advanced. Oxford: Oxford University Press. 2nd edition. ISBN 978-0-19-473906-1.
3. Financial Times,
4. The Economist

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky - 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 11.12.2021

Dátum poslednej zmeny: 27.10.2023

Dátum schválenia: 11.12.2021

Dátum poslednej zmeny: 27.10.2023