Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Súhrnný a analytický pohľad na základy anatómie výrobného organizmu a jeho riadenia v podniku a to prostredníctvom predvýrobných etáp, hlavnej (základnej) výroby a s ňou spätých obslužných činností, tiež so zreteľom na ekonomickú stránku podnikania, faktory a rozvojové procesy v manažmente výroby.
Kompetentnosť:
• reálne využiť nadobudnuté poznatky o manažmente výroby z pohľadu subjektov, prvkov, faktorov, rozvojových procesov v podnikateľskej praxi,
• adekvátne aplikovať nielen klasické, ale aj novodobé faktory typické pre manažment výroby, podnikanie v danej oblasti,
• efektívne premietnuť zákonitosti, tendencie organizácie (usporiadania) výrobného procesu v zmysle komplexu úloh, problémov vnútropodnikového manažmentu výroby
• navrhnúť, použiť a zdôrazniť moderné metódy, koncepcie a spôsoby procesného riadenia, ktoré v súčasnom manažmente výroby navodzujú potrebu zmien,
• synergizovať a zdokonaľovať manažment výroby v súvislostiach s ďalšími disciplínami, ako sú hlavne inovácie, marketing, informatika, financie, manažment kvality, logistika, ekológia.
Zručnosť:
• explicitne vyjadriť a interpretovať, kriticky zhodnotiť nadobudnuté praktické poznatky z manažmentu výroby v teórii a praxi podnikania,
• uskutočniť a interpretovať výsledky sieťovej analýzy v príprave výroby,
• vykonať, analyzovať základné prepočty dĺžky a štruktúry výrobného cyklu v podniku, nepodarkovosti a kritického množstva výrobkov,
• uskutočniť a zdôrazniť základné prepočty prúdovej organizácie výroby, montážnej linky,
• stanoviť a interpretovať výsledky rozsahu údržbársko-opravárenskej činnosti, potreby náradia, energie v podniku.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Podstata a náplň manažmentu výroby
2. Tvorba výrobného programu v podniku
3. Manažment predvýrobných etáp v podniku
4. Kreatívne možnosti (metódy) zdokonaľovania prípravy výroby, štandardizácia a automatizácia v príprave výroby, jej ekonomické hodnotenie
5. Manažment hlavnej (základnej) výroby
6. Podstata, úlohy a možnosti rozvoja alokačného manažmentu výroby v podniku
7. Manažment obslužných procesov vo výrobe
8. Rozvojové procesy a vnútropodnikový manažment vo výrobe
9. Manažment kvality v rozvoji podniku
10. Logistika výroby v rozvoji podniku
11. Súčasné trendy v manažmente výroby
12. Súčasné trendy v logistike výroby
13. Udržateľný rozvoj a ekologizácia v manažmente výroby
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Manažment predvýrobných etáp v podniku
2. Sieťová analýza v príprave výroby – výpočet sieťovej analýzy metódou CPM v incidenčnej matici
3. Sieťová analýza v príprave výroby – výpočet sieťovej analýzy metódou CPM v sieťovom grafe
4. Manažment hlavnej (základnej) výroby
5. Výpočet dĺžky výrobného cyklu pri zjednodušených podmienkach
6. Výpočet dĺžky výrobného cyklu pri uvažovaní o všetkých faktoroch výrobného procesu
7. Výpočet prúdovej výroby
8. Výpočet montážnej linky
9. Výpočet nepodarkovosti a kritického množstva výrobkov
10. Manažment obslužných procesov vo výrobe
11. Stanovenie rozsahu údržbársko-opravárskej činnosti
12. Stanovenie potreby normalizovaného náradia
13. Stanovenie potreby špeciálneho náradia

Odporúčaná literatúra

1. SLACK, Nigel - BRANDON-JONES. Alistair. Operations Management. Harlow, England ; New York: Pearson, 2019. 776 p. ISBN 978-1292253961.
2. HEIZER, Jay H - GRIFFIN, Paul - RENDER. Barry. Operations Management. Toronto: Pearson Education Canada, 2014. 872 p. ISBN 978-0132687584.
3. GUPTA, Sushil - STARR, Martin. Production and Operations Management Systems. Cleveland: CRC Press, 2014. 520 p. ISBN 9781466507333.
4. KRUGER, David - RAMPHAL, Roy – MARITZ, Mark. Operations Management. Cape Town: Oxford University Press Southern Africa, 2013. 530 p. ISBN 9780199049561.
5. JAIN, K. C. - VERMA, P. L. – KARTIKEY, Prabhat. Production and Operations Management. New Delhi Dreamtech Press, 2013. 476 p. ISBN 978-93-5004-509-1.
6. GREASLEY, Andrew. Operations Management. Chichester: Wiley, 2013. 492 p. ISBN 978-1118606629.
7. TELSANG Martand T. Production Management. New Delhi: S. Chand & Company Co., 2007. 482 p. ISBN 978-8121924627.
8. BUFFA Sarin. Modern Production/Operations Management. New Delhi: Wiley India, 2007. 848 p. ISBN 978-8126513727.
9. BEDI, Kanishka. Production and Operations Management. New Delhi: OUP India, 2004. 552 p. ISBN 978-0195667578.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Podstata a náplň manažmentu výroby V úvodnej prednáške budú študenti na jej začiatku oboznámení s podmienkami skúšky a udelenia zápočtu. v jej pokračovaní budú zdôraznené hlavne tieto okruhy problémov: - Postavenie, funkcie a ciele manažmentu výroby v podnikaní. - Obsahová náplň manažmentu výroby. - Hierarchické štruktúry v manažmente výroby. - Rozvojový, rizikový a krízový manažment výroby v podnikaní. - Predpoklady podnikania a zdokonaľovania manažmentu výroby. 2. Tvorba výrobného programu v podniku Širší repertoár danej témy (prednášky) bude zameraný na prognózovanie výrobnej náplne v podniku, ale i na ďalšie skutočnosti, ktorými sú marketingové aktivity súvisiace s tvorbou výrobného programu, diagnostická analýza výrobných možností a príprava výrobnej stratégie. Prednáška vyústi do predpokladov hodnotenia výrobného programu, jeho realizácie. 3. Manažment predvýrobných etáp v podniku Danej oblasti, zložke manažmentu výroby, chceme venovať významnejšiu pozornosť v tom, že najprv z teoretického a praktického významu budú predstavené a zdôraznené tieto obsahové aspekty: - Postavenie a funkcie (klasické a novodobé) v príprave výroby v podniku. - Obsahová náplň prípravy výroby v podniku (všeobecne, tiež prostredníctvom jednotlivých etáp). - Invenčno-inovačný potenciál a jeho štruktúra. 4. Kreatívne možnosti (metódy) zdokonaľovania prípravy výroby, štandardizácia a automatizácia v príprave výroby, jej ekonomické hodnotenie Uvedené problematika je náročná v tom, že každá z nej vyžaduje novší pohľad na uvedené procesy. Novšia je aj kreácia podľa určitých (typických) oblastí, tiež spôsob a meranie v podmienkach globalizácie, internacionalizácie trhov a zákazníkov. Veľmi významným faktorom bude aj štandardizácia a automatizácia v príprave výroby. Nemenej dôležitým a zdôrazneným aspektom bude i samotné ekonomické hodnotenie (zhodnotenie) prípravy výroby prostredníctvom rozhodujúcich syntetických (súhrnných) a analytických (čiastkových) ukazovateľov v príprave výroby. 5. Manažment hlavnej (základnej) výroby Obdobne, ako v častiach 3 a 4, prednášky k tomuto druhu problematiky budú zoskupené aspoň do dvoch oblastí. V tomto bloku budú prezentované hlavne zákonitosti organizácie (usporiadania) výrobného procesu, komponentná, kvalitatívna a kvantitatívna analýza výroby, časová analýza výroby (dĺžka a štruktúra výrobného cyklu), jej ekonomický význam na skracovanie priebežného času výroby z pohľadu výrobcov a odberateľov. 6. Podstata, úlohy a možnosti rozvoja alokačného manažmentu výroby v podniku Subordizačne bude téma prednášky priamo nadväzovať na predchádzajúcu časť. Hlavne tým, že je nutné poznať i všetky faktory alokácie (rozmiestnenia) v jednotlivých typoch výroby. Bezprostredne s tým súvisí aj vnútropodniková špecializácia výroby, štandardizácia a normalizácia v manažmente výroby, automatizácia, digitalizácia a počítačmi riadené výrobné systémy v podniku. 7. Manažment obslužných procesov vo výrobe Obslužné procesy v podniku vo všeobecnosti zohrávajú a zabezpečujú prostredníctvom vlastných, vnútorných subjektov tie významné funkcie a úlohy, ktoré sú späté s konsolidáciou výrobného systému, sú jeho imanentnou súčasťou. Je to komplex činností, ktoré majú však aj vlastné osobitosti, organizáciu a riadenie, vecnú a procesnú stránku. Objasnenie témy tejto časti problematiky bude spočívať v predstavení podstaty, druhov a osobitostí obslužných procesov vo výrobe, organizačných systémov obsluhy výroby, základných subjektov manažmentu obsluhy výroby (materiálové hospodárstvo, údržbársko-opravárska činnosť, nástrojárske, energetické hospodárstvo, ostatné obslužné procesy), tiež tendencie rozvoja obslužných procesov. 8. Rozvojové procesy a vnútropodnikový manažment vo výrobe V danej téme bude priblížená podstata a obsah rozvojového manažmentu výroby, rozvojový program výroby, projektovanie výrobného organizmu, ako aj materiálne, finančné, informačné a personálne zdroje. Súčasťou témy bude aj podstata, osobitosti a princípy vnútropodnikového manažmentu výroby, operačný manažment výroby, organizačné aspekty a informačný systém, význam ľudského faktora, tiež ekonomické aspekty a hodnotenie vnútropodnikových organizačných jednotiek v manažmente výroby. 9. Manažment kvality v rozvoji podniku Pod tlakom konkurenčného prostredia a vedecko-technického rozvoja sa postupne menili požiadavky na kvalitu produktov, procesov a podnikov, čím dochádzalo aj k rozvoju princípov a nástrojov zabezpečovania kvality. V danej téme bude priblížená podstata a vývoj manažmentu kvality, komplexné riadenie kvality, vymedzenie pojmu kvalita a kritéria kvality produktu, zabezpečenie kvality výroby, analýza možností chýb a ich dôsledkov, štatistické riadenie procesu, indexy spôsobilosti výrobných procesov, systém merania a analýza systému merania, posudzovanie zhody a uvádzanie výrobkov na trh, zásady manažérstva kvality a ekonomické aspekty kvality produktu. 10. Logistika výroby v rozvoji podniku V rámci rozsiahleho spôsobu realizácie podnikových výkonov treba hovoriť nielen o riadení vnútropodnikového pohybu materiálu a tovarov, ale hlavne o riadení pohybu materiálov a výrobkov od dodávateľov do podniku, na jednotlivé pracoviská, rovnako i výrobkov a polotovarov z pracovísk a podniku k zákazníkovi. Všetky tieto úlohy možno zahrnúť pod komplexný pojem manažment výroby a logistika. Manažment výroby predstavuje integrujúci prvok radu poznatkov z rôznych vedeckých disciplín. Ide najmä o systémové inžinierstvo, personalistiku, ekonomiku práce, informatiku, operačný výskum, matematiku, štatistiku, sociológiu a psychológiu. Logistiku zase možno charakterizovať ako integrované plánovanie, synchronizáciu, riadenie a kontrolu hmotných a s nimi spojených informačných tokov od dodávateľa do podniku, vo vnútri podniku a od podniku k dodávateľovi. Podstata témy spočíva v priblížení logistiky a logistického manažmentu, stratégie a projektovania logistiky podniku, logistiky obstarávania, výrobnej a distribučnej logistiky. 11. Súčasné trendy v manažmente výroby Zabezpečiť bezchybnú výrobu a udržať ju v dlhodobom horizonte vyžaduje neustály tok nových výrobkov a výrobných procesov. Moderne orientovaná výroba v podniku musí byť inovačná, kapacitne vhodná, vybavená modernou technológiou, kvalifikovanými pracovníkmi a otvorená znižovaniu výrobných nákladov. Na základe tohto, podniky neustále vytvárajú nové možnosti, ako uplatniť nové trendy, postupy a prístupy vo výrobe. Bližšia identifikácia bude zameraná na vybrané nové trendy v manažmente výroby Kaizen, Just in Time, Kanban, štíhlu výrobu, systém MRP I a MRP II, riadenie úzkych miest (OPT), systém vyťažovacieho riadenia (BOA), technológiu rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), Industry 4.0, Quick Response Manufacturing, ktorých využívanie a neustále zdokonaľovanie musí patriť k nevyhnutnej činnosti pri riadení výroby v podniku. 12. Súčasné trendy v logistike výroby Súčasný moderný svet prináša tlak na podniky, z dôvodu dosiahnutia, čo najlepších výsledkov týkajúcich sa celkovej produkcie, kvality výrobkov a služieb. Na získanie výsledného efektu je potrebná nielen správna organizácia výroby, ale aj efektívne nadstavená logistika, ktorá je súčasťou celého podnikového procesu. V problematike bude sústredená pozornosť na riadenie dodávateľského reťazca, riadenie vzťahov so zákazníkmi, efektívna reakcia na požiadavky zákazníka, štíhla logistika, outsourcing logistiky, cross docking, systém riadenia skladu, pick-by-systémy, quick response, omni-channel v logistike, big data v logistike, zelená a reverzná logistika a logistika 4.0. 13. Udržateľný rozvoj a ekologizácia v manažmente výroby Aktuálnym trendom udržateľného rozvoja je zmeniť spôsob výroby a spotreby nielen materiálu, ale aj tovaru. Treba pritom vytvárať i viac pridanej hodnoty s menšími vstupmi, znižovať náklady a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Cieľom v prvej časti prednášky bude zadefinovanie udržateľného rozvoja vo väzbe na manažment výroby, tiež priblíženie zhodnocovania životného prostredia na udržateľný rozvoj. V druhej časti, a v súvislostiach s ekologizáciou, bude dôraz kladený na environmentálnu politiku SR, nástroje environmentálnej politiky, odpad všeobecne a odpadov hospodárstvo v podniku. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Manažment predvýrobných etáp v podniku Používanie metód sieťovej analýzy v príprave výroby bolo a je vyvolané predovšetkým početnosťou položiek, z ktorých súčasné výrobky pozostávajú. Ďalším dôvodom je i prechod od tradičnej, čiastkovej analýzy etáp prípravy výroby k jej celostnému chápaniu a spracovaniu komponentných častí prostredníctvom automatizácie či výpočtovej techniky. Rozhodujúcim z tohto hľadiska je fungovanie celého systému. Systémový prístup k organizácii prípravy výroby umožňujú práve metódy sieťovej analýzy. V súčasnosti poznáme desiatky druhov metód sieťovej analýzy. Zameranie na problematiku vo forme príkladov bude sústredené na metódu kritickej cesty CPM. 2. Sieťová analýza v príprave výroby – výpočet sieťovej analýzy metódou CPM v incidenčnej matici Problematika CPM bude riešená v incidenčnej matici, ktorá je v podstate maticovým modelom, ale podľa určitých pravidiel vie podchytiť nielen všetky vstupné údaje, ale umožňuje aj výpočet požadovaných veličín vrátane kritickej cesty. Je upravená tak, že má toľko stĺpcov a riadkov, koľko je uzlov v sieťovom grafe. Riešením incidenčnej matice sa musia dosiahnuť rovnaké výsledky, ako je to v prípade sieťového grafu. 3. Sieťová analýza v príprave výroby – výpočet sieťovej analýzy metódou CPM v sieťovom grafe Problematika CPM bude riešená v sieťovom grafe, kde sa zobrazuje logický proces od vzniku úlohy až po okamih jej ukončenia. Konštruovanie sieťového grafu je preto vo svojej podstate štúdiom vecnej, informačnej a časovej postupnosti činností, ktoré treba uskutočniť, aby sa splnila celá akcia. Sieťový graf sa skladá z dvoch základných geometrických prvkov: uzlov (bodov) a spojovacích čiar, ktoré nazývame hrany. 4. Manažment hlavnej (základnej) výroby Deľba práce, vnútropodniková špecializácia, rozčleňovanie výrobného procesu a ďalšie analytické činnosti nadväzne vyžadujú aj spätnú syntézu, nové usporiadanie a zintegrovanie výroby. Analýza sa robí na hlbšie poznanie výrobného systému, syntéza má zasa utvoriť nový, dokonalejší, fungujúci celok. Oboje predpokladá poznať a rešpektovať zákonitosti organizácie (usporiadania) výroby. Medzi najvýznamnejšie zákonitosti organizácie (usporiadania) výroby patria: proporcionalita vo výrobnom systéme (zákon rovnovážnosti), paralelnosť priebehu výrobných činností (zákon súbežnosti), rytmickosť výrobného procesu (zákon rytmickosti), nepretržitosť výroby (zákon nepretržitosti). 5. Výpočet dĺžky výrobného cyklu pri zjednodušených podmienkach Vo výrobe môžu pracovné operácie a celý výrobný proces prebiehať v týchto hlavných kombináciách organizačného charakteru: postupne za sebou, paralelne (súbežne) a kombinovanými spôsobmi. Cieľovým riešením je zvyšovať mieru paralelnosti, súbežnosti, prekrývania vo výrobe. Cieľom problematiky je prepočítanie príkladov podľa vzorcov, kde je sústredená pozornosť na postupný, súbežný a kombinovaný spôsob pri zjednodušených podmienkach. 6. Výpočet dĺžky výrobného cyklu pri uvažovaní o všetkých faktoroch výrobného procesu Problematika nadväzuje na paralelnosť výroby. Je to zákonitosť, ktorej ekonomický význam pramení zo vzájomného prekrývania činností a tým skracovania ich trvania. Faktor času sa tu zreteľne prejavuje v komprimovaní ekonomických výkonov za jednotku času. Získavanie čoraz viac efektov za jednotku času je vlastne prejavom zákona ekonómie času. V problematike budú riešené príklady prostredníctvom vzorcov, kde budeme uvažovať o všetkých faktoroch výrobného procesu. 7. Výpočet prúdovej výroby Rytmickosť výrobného procesu sa sleduje pomocou rozličných ukazovateľov. Základnými sú výrobný takt (takt linky) výrobný rytmus. Výrobný takt (takt linky) je priemerný časový interval, za ktorý sa určitá činnosť po sebe opakuje, napr. časový úsek medzi dohotovením dvoch po sebe nasledujúcich výrobkov. Problematika sa zaoberá riešením príkladov podľa vzorcov na výpočet výrobného taktu linky, taktu pracoviska, počtu strojov, robotníkov a koeficientov využitia strojového zariadenia. 8. Výpočet montážnej linky Rytmickosť, ktorú možno definovať tak, že v rovnakých časových intervaloch sa vynaloží rovnaké množstvo práce, dochádza k rovnomernému zaťaženiu strojov a zariadení, využitiu ľudí a dosiahne sa rovnaké, prípadne vzrastajúce množstvo výroby. Takáto pravidelná činnosť strojov a zariadení, ľudí prináša aj efektívnejšie ekonomické výsledky vo výrobe. S rytmickosťou súvisí aj výpočet príkladov na montážnu linku, kde sa zisťuje takt linky, rýchlosť pohybu pása, dĺžka pása, dĺžka montážneho cyklu a plochu, ktorú linka zaberá. 9. Výpočet nepodarkovosti a kritického množstva výrobkov Na základe výpočtov prúdovej výroby sa v predmetnej problematike sústredí pozornosť na zistenie nepodarkovosti na základe vzorca. Taktiež na výpočet kritického množstva výrobkov, po prekročení ktorého je výhodné zaviesť prúdovú výrobu namiesto neprúdovej. V tejto problematike vychádzame zo vzorcov, ktoré boli vymedzené v predchádzajúcich dvoch týždňoch, kedy sa začala preberať prúdovej výroby. 10. Manažment obslužných procesov vo výrobe Obsluha výroby je jednou z rozhodujúcich zložiek manažmentu výroby. Je to komplex činností, ktoré majú však aj vlastné osobitosti, organizáciu a riadenie, vecnú a procesnú stránku. Úzko súvisia, dotýkajú sa týchto stránok (subjektov) manažmentu výroby: materiálového hospodárstva v podniku, údržbársko-opravárskej činnosti, nástrojárskeho hospodárstva, energetického hospodárstva, ostatných, podporných činností obsluhy výroby. 11. Stanovenie rozsahu údržbársko-opravárskej činnosti Údržbársko-opravárska činnosť predstavuje podmieňujúci faktor výrobného procesu, ktorý utvára optimálne podmienky pre jeho existenciu. Každá údržbársko-opravárska činnosť by mala byť uskutočňovaná v podniku plánovite, no v praxi často nie je možné predvídať každú poruchu a haváriu. Snahou je však znížiť výskyt porúch a havárií na minimum, najdôležitejšou úlohou je ale zabezpečiť hospodárny chod strojov, zariadení vo výrobnom procese. Problematika je zameraná na príklady, v ktorých sa zisťuje rozsah údržby v jednotlivých rokoch. 12. Stanovenie potreby normalizovaného náradia Jednou zo základných podmienok ovplyvňujúcich chod základnej výroby je množstvo a kvalita včas dodaného náradia a výrobných pomôcok. Naliehavosť venovať zvýšenú pozornosť výrobe náradia ovplyvňuje najmä tá skutočnosť, že náradie je jedným z najprogresívnejších činiteľov vo výrobnom procese a v sústave stroj – nástroj – obrobok napomáha zvyšovať kvalitu výroby a produktivitu práce. Plánovanie potrieb náradia je základom riadenia nástrojárskeho hospodárstva. Jeho cieľom má byť zabezpečenie vypracovania plánu potrieb náradia s ohľadom na plán rozvoja vedy a techniky, stanoviť výšku zásob náradia v sklade a vo výdajniach, vyhodnocovať a regulovať potrebu náradia podľa stanovenej životnosti a plánu výroby. Problematika ja zameraná na výpočet normalizovaného náradia podľa vzorca. 13. Stanovenie potreby špeciálneho náradia Plánovanie potreby špeciálneho náradia znamená predovšetkým sledovanie a prehodnocovanie budúcich požiadaviek na: výrobu, obnovu a opravu špeciálneho náradia. Na plánovaní potreby špeciálneho náradia je nevyhnutná účasť útvaru riadenia výroby (dispečerské riadenie výroby), ktorý zabezpečuje výrobu potrebnými druhmi náradia a výrobných pomôcok, tiež odbytového útvaru, ktorého úlohou je prehodnotenie objednávok na výrobu špeciálneho náradia, a to vo vlastnej réžii, resp. od externých dodávateľov. Pri stanovení spotreby špeciálneho náradia sa používa buď prepočtová metóda alebo štatistická norma. Prepočtová metóda predpokladá podrobne vypracovaný technologický postup. Problematika je zameraná na prepočítanie príkladov, týkajúcich sa špeciálneho náradia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

182 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 30 h, príprava na priebežné hodnotenie 36 h, príprava na skúšku 64 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 26.07.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.07.2023

Dátum schválenia: 26.07.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.07.2023