Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Prehľad o teoretických prístupoch a metódach využívaných v manažmente inovácií. Praktická aplikácia metód ako prognózovanie, metóda určenia najlepšej hodnoty (benchmarking), metód stanovenia ceny inovovaného produktu resp. služieb, využívaných pri riadení inovácií, osvojenie si postupov pri vyhodnocovaní ekonomickej efektívnosti inovačných akcií. Aplikáciou metód tvorivého myslenia ako sú Brainstorming, Mind Mapping, Delfi, Diskusia 66, Morfologická analýza, Strom významnosti a inými metódami podporiť kreatívnosť, kolektívnosť, inšpiráciu, kvantitu aj kvalitu myšlienok študentov.
Kompetentnosť:
• charakterizovať a vymedziť základné kroky inovačného manažmentu, ich teoretické princípy, obsahovú náplň a postupy
• definovať a aplikovať metódy prognózovania inovácií a určenie spoľahlivosti prognóz
• určiť špecifiká kvality budúcej inovácie a stanovenie ceny inovovaného produktu
• charakterizovať základné prístupy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti inovačných akcií a aplikovať plán inovácií v podnikateľskom subjekte
• riadenie inovačných procesov v spojitosti s environmentálnymi požiadavkami
Zručnosť:
• efektívne využívať a aplikovať postupy vybraných prognostických metód, určovania inovačného zámeru produktov prostredníctvom benchmarkingovej metodológie
• zhodnotiť a interpretovať výsledky prognostických metód, benchmarkingovej metodológie a vybraných metód tvorivého myslenia
• aplikovať metodológiu porovnávania konkurenčných produktov a využívať metodický komplex hodnotovej analýzy na určenie obsahu novej inovácie, postupov aplikácie metód tvorivej činnosti
• prakticky aplikovať metódy tvorivého myslenia ako sú Brainstorming, Mind Mapping, Delfi, Diskusia 66, Morfologická analýza, Strom významnosti a iné intuitívne a normatívne metódy tvorivého myslenia

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Základné koncepcie, subjekty a zdroje inovácií a ich význam v podnikateľskom prostredí
2. Klasifikácia a diferenciácia inovácií a základné princípy inovačného manažmentu v podniku
3. Špecifikácia fáz životného a inovačného cyklu úspešného výrobku, dynamika životných cyklov produktov a faktory úspechu inovácií na trhu
4. Inovačná stratégia podniku a proces tvorby nového produktu v procese riadenia inovácií
5. Určenie doby nástupu novej inovácie – prístupy, metódy prognózovania inovácií produktov a spoľahlivosť prognóz
6. Benchmarkingové porovnávanie ako metóda špecifikácie kvality existujúcich produktov – podstata aplikácie metódy „najlepšej hodnoty“
7. Určovanie ceny inovovaného produktu
8. Aplikácia tvorivých metód v inovačnom procese
9. Metodický komplex hodnotovej analýzy ako spôsob určovania inovačného zámeru (parametrov) produktu
10. Komplexnosť inovačného procesu – Open innovation
11. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti inovácií
12. Využitie práv duševného vlastníctva v rozhodovacom procese pri manažmente inovácií v podniku – prednáška z praxe
13. Riadenie inovačných procesov v spojitosti s environmentálnymi požiadavkami. Tri imperatívy riadenia inovácií v podmienkach cirkulárnej ekonomiky
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Podstata riadenia inovácií doma i v zahraničí
2. Všeobecná charakteristika inovácií a ich klasifikácia
3. Metódy prognózovania inovácií a spoľahlivosť prognóz ako prvý krok riadenia inovácií
4. Extrapolačné a expertízne metódy prognostickej analýzy
5. Benchmarking ako nástroj špecifikácie kvality budúcej inovácie
6. Stanovenie ceny inovovaného produktu na základe využitia metodológie kvadrátov podielov
7. Aplikácia tvorivých metód v inovačnom procese
8. Morfologická matica ako metóda normatívnej tvorivej činnosti
9. Strom významnosti ako cieľovo orientovaná metóda tvorivej činnosti
10. Komplexnosť inovačného procesu
11. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti inovácií
12. Licenčné obchodovanie v manažmente inovácií
13. Súhrn a syntéza získaných poznatkov riadenia inovácií v podniku

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. GUBOVÁ, Klaudia. Manažment inovácií v podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 122 s. ISBN 978-80-225-4374-3.
2. MOLNÁR, Pavol - DUPAĽ, Andrej. Manažment inovácií podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 170 s. ISBN 978-80-225-2483-4.
3. MOLNÁR, Pavol - JACHYMOVIČ, Viliam. Manažment inovácií podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 207 s. ISBN 978-80-225-3206-8.
4. DUPAĽ, Andrej - BARÁNEK, Ivan - FÜZYOVÁ, Ľuba. Manažment inovácií podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1997. 262 s. ISBN 80-225-0841-1.
5. HITTMÁR, Štefan – HRNČIAR, Miroslav – LENDEL, Viliam. Riadenie inovačných procesov v podniku. Teoretické a praktické otázky tvorby a uplatňovania inovačných procesov v podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EDIS, 2017. 139 s. ISBN 9788055414140.
Doplnková literatúra:
1. AFUAH, A. Innovation management. Oxford: Oxford University Press, 2003. 390 s. ISBN 978-0-19-514230-3.
2. ARNOLD, Heinrich - ERNER, Michael - MŐCKEL, Peter - SCHLÄFFER, Christopher. Applied Technology and Innovation Management. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, New York, 2010. ISBN 978-3-540-88826-0.
3. DODGSON, Mark – GANN, David. M. – PHILLIPS, Nelson. The Oxford Handbook of Innovation Management. United Kingdom: Oxford University Press, 2015. 700 p. ISBN 978-0-19-969494-5.
4. HILTUNEN, Elina. Foresight and Innovation. How companies are Coping with the Future. New York : Palgrave Macmillan, 2013. 254 p. ISBN 978-1-137-33769-6-X.
5. JÁČ, Ivan – RYDVALOVÁ, Petra – ŽIŽKA, Miroslav. Inovace v malém a středním podnikání. Brno : Computer Press, 2005. 180 s. ISBN 80‑251‑0853‑8.
6. MOLNÁR, Pavol. International Business I., Innovation management. Vol. 2. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 126 p. ISBN 978-80-89731-18-3.
7. RICHNÁK, Patrik – PORUBANOVÁ, Klaudia. Innovations in Logistics: Digitalization Challenges in Logistics. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 144 s. ISBN 978-80-7598-627-6.
8. THIEL, Peter. Zero To One. London : Virgin Books, 2014. 210 s. ISBN 9780753555200.
9. TIDD, J. – BESSANT, J. 2011. Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4th Edition. England : John Wiley & Sons. Ltd. 622 p. ISBN 978-0-470-99810-6.
10. YORDANOVA, Zornitsa. The Business Innovation Book. 1st Edition. Zornitsa Yordanova©, 2018. 344 p. ISBN 978-619-91152-3-7.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Základné koncepcie, subjekty a zdroje inovácií a ich význam v podnikateľskom prostredí Priblíženie základných koncepcií riadenia inovácií, typov inovácií a zmien, ktoré ich vyvolávajú. Základný rozdiel medzi inováciou, biznis inováciou a manažmentom inovácií. Vymedzenie subjektov, ktoré tvoria dopyt po inováciách a ich prínos. Hlavné hnacie sily tvorby inovácií, určenie faktorov vyvolávajúce vznik inovácií a ich význam v podnikateľskom prostredí. 2. Klasifikácia a diferenciácia inovácií a základné princípy inovačného manažmentu v podniku Zadefinovanie pojmu inovácia, invencia a objav. Vymedzenie vzťahu medzi invenciami a inováciami počas životného cyklu výrobku. Priblíženie základných inovačných rádov (Valentovo inovačné spektrum) za účelom diferenciácie a klasifikácie inovácie z hľadiska ich obsahu a významnosti. Určenie inovačných vĺn produktov podľa inovačných stupňov, frekvencie ich výskytu, faktorov ovplyvňujúcich dĺžku inovačných vĺn produktu na trhu. 3. Špecifikácia fáz životného a inovačného cyklu úspešného výrobku, dynamika životných cyklov produktov a faktory úspechu inovácií na trhu Za účelom riadenia inovačných procesov je potrebné uskutočňovať analýzu predchádzajúcich i súčasných životných cyklov výrobkových inovácií a zadefinovať rozdiel a podstatu životného a inovačného cyklu. Určenie faktorov vplývajúcich na dĺžku a priebeh inovačnej vlny a obsah jednotlivých fáz životného cyklu výrobkovej inovácie. V súvislosti s permanentným nástupom novej inovácie tej istej úžitkovej hodnoty výrobku je potrebné hovoriť o dynamike životných cyklov úspešných výrobkov a faktoroch úspechu inovácií. 4. Inovačná stratégia podniku a proces tvorby nového produktu v procese riadenia inovácií Manažment inovácií pozostáva zo 4 základných krokov riadenia inovácií. Pri uvedených krokoch prostredníctvom príslušných metód a techník sa hľadá doba nástupu inovácie s najvyššou pravdepodobnosťou. Za účelom najspoľahlivejších prognózovaných výsledkov sa žiada vypracovať komplexné prognózy – výrobkové prognózy. Vymedzenie pojmov prognóza a prognostika a vzhľadom na úlohy strategických útvarov podnikov je nutné vypracovať komplexnú podnikovú prognózu. 5. Určenie doby nástupu novej inovácie – prístupy, metódy prognózovania inovácií produktov a spoľahlivosť prognóz Základné prognostické prístupy ako exploratívny a normatívny je možné využiť pri inovovaní rôznych prvkov a oblastí komplexnej podnikovej prognózy, najmä však pri určovaní budúceho vývoja parametrov príslušného výrobku. Vymedzenie využitia základných metód prognózovania závisí od kvality a kvantity získaných informácií a údajov o danom parametri. Zostavenie prognózy vyžaduje uplatnenie kombinácie viacerých prognostických metód. Tým sa zvyšuje kvalita a spoľahlivosť výsledku prognózovaného parametra. 6. Benchmarkingové porovnávanie ako metóda špecifikácie kvality existujúcich produktov – podstata aplikácie metódy „najlepšej hodnoty“ Definovanie pojmu benchmarking podľa rôznych autorov, vymedzenie algoritmu aplikácie benchmarkingu, určenie možností získavania údajov na benchmarkingové porovnávanie, aplikácia benchmarkingovej metodológie v kombinácií s metódou najlepšej hodnoty a určenie inovačného zámeru produktu. 7. Určovanie ceny inovovaného produktu Určenie ceny inovovaného produktu je jednou z najvýznamnejších aktivít v procese tvorby inovácií. Grafické znázornenie a ekonomická interpretácia kvadratickej závislosti ceny a kvality výrobku je základom pre aplikáciu metódy „kvadrátov podielov“. Praktická aplikácia a postup uplatnenia uvedenej metódy vychádza z benchmarkingovej metodológie a znázorňuje rozdiel medzi lineárnou a kvadratickou závislosťou medzi kvalitou a cenou produktu. 8. Aplikácia tvorivých metód v inovačnom procese Tvorivé metódy v inovačnom procese tvoria intuitívne metódy, systematické a metódy normatívnej tvorivej činnosti. Uvedené inovačné metódy slúžia na generovanie nových inovácií a zvyšovanie ľudského potenciálu. Tvorivosť a invencie vznikajú kombináciou nových myšlienok a pôsobením základných troch Aristotelových zákonov ako zákon asociácie, zákon analógie a zákon kontrastu. 9. Metodický komplex hodnotovej analýzy ako spôsob určovania inovačného zámeru (parametrov) produktu Z osvedčených nástrojov na dosiahnutie naplánovaných cieľov je uplatnenie metodológie metodického komplexu hodnotovej analýzy. Po porovnávacej analýze parametrov produktu pomocou benchmarkingu nasleduje určenie inovačných cieľov jednotlivých parametrov na základe expertného určovania a percentuálneho určovania cieľov. Určenie troch základných princípov uplatňovaných v hodnotovej analýze a piatich základných variantov vývoja ukazovateľa miery efektívnosti je obsahom uvedenej prednášky. 10. Komplexnosť inovačného procesu – Open innovation Vychádzajúc zo skutočnosti, že žiadna čiastková inovácia nie je izolovaná od svojho okolia a popri podnetnej inovácii vznikajú inovácie aj v iných oblastiach vznikla teória komplexnej inovácie a princípu reťazenia komplexnej inovácie na vertikálnej i horizontálnej úrovni produkčného systému. Akčný rádius vymedzuje oblasť inovácií vyvolaných podnetnou inováciou. 11. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti inovácií Hodnotenie ekonomickej efektívnosti inovačného rozvoja je dôležitou aktivitou v procese rozhodovania o zaradení plánu do inovačného rozvoja podniku. Rozoznávame hodnotenie neinvestičných inovačných akcií, ktorého súčasťou je základný model efektívnosti neinvestičných inovačných akcií a hodnotenie inovačných akcií investičného charakteru, ktorý vychádza z dvoch prístupov a to statického a dynamického prístupu k procesu hodnotenia inovačných akcií investičného charakteru. 12. Využitie práv duševného vlastníctva v rozhodovacom procese pri manažmente inovácií v podniku – prednáška z praxe Veľmi významnou možnosťou realizovať inovačné procesy získania nových riešení zo zdrojov cudzieho duševného vlastníctva je licenčné obchodovanie, ktoré má formu aktívnych a pasívnych licencií. Predmetom licenčného obchodovania môžu byť vynálezy, dizajn, úžitkový vzor, ochranná známka a know-how. V rozhodovacom procese o realizovaní inovačných procesov na základe licenčného obchodovania alebo vlastného výskumu a vývoja je podstatné určenie efektívnosti uvedených dvoch spôsobov. 13. Riadenie inovačných procesov v spojitosti s environmentálnymi požiadavkami. Tri imperatívy riadenia inovácií v podmienkach cirkulárnej ekonomiky Riadenie inovačných procesov vo väzbe na požiadavky zákazníka – „CRM“, „B2C“ spolupráca pri tvorbe inovácií, kustomizácia a kustomerizácia, „B2B“ spolupráca pri tvorbe inovácií pomocou aplikácie „lead user“ koncepcie chápaná ako využitie „hlavného odberateľa“ na spoluprácu pri tvorbe inovácií a pomocou aplikácie „lead user“ koncepcie ako analógia s progresívnejším odvetvím, riadenie inovačných procesov vo väzbe na environmentálne požiadavky „ERM“, zákaznícka požiadavka na včasné uvedenie inovácie do predaja „JIT“. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Podstata riadenia inovácií doma i v zahraničí Koncepcie a zdroje inovácií a ich vymedzenie na základe spracovania prípadových štúdií. Vymedzenie podstaty inovácie a imitácie v praxi, strategickej výhody manažmentu inovácií a definovanie štyroch dimenzií inovácií. Určenie štyroch krokov riadenia inovácií a na základe uvedených krokov spracovanie praktických projektov na určené témy. 2. Všeobecná charakteristika inovácií a ich klasifikácia Klasifikácia inovácií na základe Valentovo inovačného spektra a vymedzenia frekvenčných vĺn. Na základe uvedeného členenia prezentovanie a vysvetlenie praktických príkladov inovácií na základe inovačných stupňov. Detailné prezentovanie nových faktorov vplývajúcich na dĺžku inovačných vĺn a prepojenie na obsah životného a inovačného cyklu produktov. 3. Metódy prognózovania inovácií a spoľahlivosť prognóz ako prvý krok riadenia inovácií Praktické využitie prognostických metód vo forme spracovania projektovej časti seminárnej práce. Grafické znázornenie vybraného parametra prognózovania a následná jeho ekonomická interpretácia. Vymedzenie základných rozdielov medzi prognostickými prístupmi a metódami prognózovania. 4. Extrapolačné a expertízne metódy prognostickej analýzy Grafické spracovanie vybraných extrapolačných metód ako obalová krivka, vedúci trend, metóda rozkladu faktorov a ich ekonomická interpretácia. Praktické vysvetlenie a poukázanie na základné rozdiely expertíznych metód. Prepojenie využitia extrapolačných a expertíznych metód v praxi a následne určenie spoľahlivosti prognóz daného prognózovaného parametra. 5. Benchmarking ako nástroj špecifikácie kvality budúcej inovácie Metodológia kvantifikácie kvality vybraných parametrov určitého produktu resp. služby zvolených konkurentov. Určenie poradia významnosti vybraných parametrov, určenie ich tendencie, jednotky a výpočet váhy dôležitosti parametrov. Následná kvantifikácia kvality parametra vybraného produktu, kvantifikácia kvality celého produktu resp. služby a určenie inovačného zámeru nového inovovaného produktu. 6. Stanovenie ceny inovovaného produktu na základe využitia metodológie kvadrátov podielov Výpočet ceny inovovaného produktu použitím metodológie kvadrátov podielov. Vymedzenie základného rozdielu medzi metodológiou najlepšej hodnoty a kvadrátov podielov v praxi. Grafické znázornenie a ekonomická interpretácia kvadratickej závislosti ceny a kvality produktu resp. služby v praxi. 7. Aplikácia tvorivých metód v inovačnom procese Využitie tvorivých metód a to intuitívnych metód, systematických metód v praxi. Spracovanie prípadových štúdií, názorných ukážok vybraných metód a vysvetlenie ich základných rozdielov v teórii a v praxi. Vymedzenie prínosov a nedostatkov použitých metód v procese riadenia inovácií. 8. Morfologická matica ako metóda normatívnej tvorivej činnosti Charakteristika podstaty morfologickej matice ako náuke o štruktúre. Praktické využitie morfologickej matice na základe zvoleného produktu a jeho parametrov. Vysvetlenie zvolených variantov, systémov a subsystémov tvoriacich morfologickú maticu analyzované produktu a jeho parametrov. Následné vyčíslenie počtu kombinácií zvolených variantov riešenia inovácie. 9. Strom významnosti ako cieľovo orientovaná metóda tvorivej činnosti Aplikácia algoritmu metódy Stromu významnosti vybraného cieľovo orientovaného, dynamického problému a následne určenie poradia významnosti navrhovaných inovácií a ekonomická interpretácia zvoleného riešenia. 10. Komplexnosť inovačného procesu Využitie akčného rádia ako riešenia komplexnosti inovačného procesu, ktorý zabezpečuje všetky inovácie vývoja v jeho oblasti. Určenie podnetnej inovácie v určitom inovačnom stupni a oblasti podnikateľskej jednotky. Následné určenie horizontálneho a vertikálneho reťazenia vyvolaného podnetnou inováciou a jeho vplyv na jednotlivé oblasti organizačného systému v podniku. 11. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti inovácií Grafické znázornenie hodnotenia a porovnania investičných a neinvestičných variantov inovačných akcií. Ide o zdokonalenie súčasného stavu na základe hľadania využitia existujúcich rezerv v daných oblastiach. Vzhľadom na úspešnosť investičných akcií je ekonomická efektívnosť chápaná ako účinnosť vynaložených nákladov do prípravy a realizácie inovačného rozvoja. 12. Licenčné obchodovanie v manažmente inovácií Charakteristika práv duševného vlastníctva a vymedzenie základných rozdielov použitia práv duševného vlastníctva v praxi. Ochrana duševného vlastníctva a jeho morálny aspekt v podnikaní. Spracovanie domácich a zahraničných prípadových štúdií. Možnosti komercializácie a využitia duševného vlastníctva. Grafické znázornenie výhodnosti využitia licencií v porovnaní s vlastným výskumom a vývojom v podniku a jej následná ekonomická interpretácia. 13. Súhrn a syntéza získaných poznatkov riadenia inovácií v podniku Syntéza a sumarizácia výsledkov riešených projektov riadenia inovácií v podniku. Vymedzenie základných atribútov, faktorov vplývajúcich na manažment inovácií v podniku. Vymedzenie a určenie základných nedostatkov a prínosov vzniknutých v rámci životného a inovačného cyklu určitého produktu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

130 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na priebežné hodnotenie 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 26.07.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.07.2023

Dátum schválenia: 26.07.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.07.2023