Cvičenia z tlmočenia vo francúzskom jazyku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Osvojenie si základných tlmočníckych stratégií recepcie a ústnej produkcie hovoreného komunikátu v anglickom a slovenskom jazyku ako napr. selektívne počúvanie a produkcie textu – parafrázovanie, komprimovanie, generalizovanie, atď.
Kompetentnosti:
- Zvládnutie pamäťových techník, techník tlmočníckeho zápisu, tlmočenia všeobecných a odborných textov, najmä v oblasti spoločenských a ekonomických disciplín.
Zručnosti:
- Schopnosť pretlmočiť krátky 3-5 minútový komunikát z/do slovenského jazyka s použitím tlmočníckej notácie a nadobudnutých tlmočníckych techník a stratégií.

Stručná osnova predmetu

- Recepcia hovoreného slova a krátkodobá pamäť v konzekutívnom tlmočení.
- Analýza prejavov – zhrnutia.
- Rozoznanie a rozdelenie hlavných myšlienok.
- Začiatočné etapy notácie. Vedľajšie vety. Skratky (všeobecné, osobné). Kľúčové slová.
- Spájacie výrazy. Využitie ľavého okraja. Reprodukovanie prejavov z poznámok.
- Vertikálnosť a hierarchia hodnôt. Symboly (univerzálne, špecifické). Pamäťové pomôcky.
- Zápis pri rôznych typoch prejavov a rečníkov (vysoký jazykový štýl).
- Produkcia hovoreného diskurzu v unilaterálnej a bilaterálnej forme tlmočenia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ŠTUBŇA, P., VERTANOVÁ, S. (eds.) (2017): Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia. Bratislava: Z – F Lingua. ISBN 978-80-8177-037-1
2. ORCIT: www.orcit.eu (Online Resources for Conference Interpreter Training = Online zdroje pre nácvik konferenčného tlmočenia). Prevádzkovateľ stránky: Európska únia.
Doplňujúca literatúra:
1. MÜGLOVÁ, D. (2018): Komunikácia, Tlmočenie, Preklad, alebo: Prečo spadla Babylonská veža? Nitra: Enigma.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40 %
Záverečné hodnotenie: 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
52 hodín – účasť na seminároch
42 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
62 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzsky, slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.05.2022