Cvičenia z tlmočenia v španielskom jazyku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Osvojenie si základných tlmočníckych stratégií recepcie a ústnej produkcie hovoreného komunikátu v španielskom a slovenskom jazyku ako napr. selektívne počúvanie a produkcie textu – parafrázovanie, komprimovanie, generalizovanie, atď.
Kompetentnosti:
Zvládnutie pamäťových techník, techník tlmočníckeho zápisu, tlmočenia všeobecných a odborných textov, najmä v oblasti spoločenských a ekonomických disciplín.
Zručnosti:
Schopnosť pretlmočiť krátky 3-5 minútový komunikát z/do slovenského jazyka s použitím tlmočníckej notácie a nadobudnutých tlmočníckych techník a stratégií.

Stručná osnova predmetu

- Recepcia hovoreného slova a krátkodobá pamäť v konzekutívnom tlmočení.
- Analýza prejavov – zhrnutia.
- Rozpoznanie a rozdelenie hlavných myšlienok.
- Začiatočné etapy notácie. Vedľajšie vety. Skratky (všeobecné, osobné). Kľúčové slová.
- Spájacie výrazy. Využitie ľavého okraja. Reprodukovanie prejavov z poznámok.
- Vertikálnosť a hierarchia hodnôt. Symboly (univerzálne, špecifické). Pamäťové pomôcky.
- Zápis pri rôznych typoch prejavov a rečníkov (vysoký jazykový štýl).
- Produkcia hovoreného diskurzu v unilaterálnej a bilaterálnej forme tlmočenia

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Downie. J. Being a successful interpreter. Adding value and delivering excellence. London and New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2016. ISBN-13: 978-1138119697
2. Gillies, A. Conference Interpreting A Student´s practice book. London New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2013. ISBN-13: 978-0415532365
3. Online Resources for Conference Interpreter Training (ORCIT): www.orcit.eu
Doplňujúca literatúra:
4. Setton, R. Conference Interpeting. A Trainer´s Guide. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2016. ISBN: 9789027258632
5. Müglová, D. Komunikácia, Tlmočenie, Preklad, alebo: Prečo spadla Babylonská veža? Nitra: Enigma, 2018. ISBN: 9788081330742
6. Vertanová S.; Andoková M.; Štubňa P.; Moyšová S. Tlmočník ako rečník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN: 978-80-223-4994-9

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
52 hodín – účasť na seminároch
42 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
62 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, španielsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.05.2022