Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Získanie rozšírených poznatkov z oblasti práce s východiskovým a cieľovým jazykom pomocou analýzy textu a transformáciou východiskového do cieľového jazyka so zreteľom na jeho stavbu a lexiku. Poslucháč nadväzuje na základné poznatky a metodiku prekladu, ktoré získal na bakalárskom stupni štúdia.
- Orientácia na preklad zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka a vice versa, poslucháči získavajú praktické poznatky z oblasti prekladu náročnejších textových útvarov.
Kompetentnosti:
- Pochopenie a zvládnutie nadstavby základných metodologických princípov fungovania prekladu z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a vice versa ako celku a vedieť ich implementovať v praxi.
Zručnosti:
- Zvládnutie techník prekladu špecializovaných odborných textov, správnu recepciu a interpretáciu východiskového textu a schopnosť pretransformovať informačný obsah do cieľového jazyka, schopnosť správne analyzovať originál a správne ho previesť do cieľového textu nielen na adekvátnej jazykovej, ale aj štylistickej úrovni.

Stručná osnova predmetu

- Nadstavbové princípy prekladu zo slovenského jazyka do nemeckého a vice versa
- Techniky prekladu zo slovenského jazyka do neemckého a naopak
- Analýza originálu
- Transformácia myšlienok autora do cieľového textu
- Druhy prekladov
- Analýza a preklad náročnejších inštitucionálnych, právnických a ekonomických textov

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. KADRIC, Mira - KAINDL, Klaus. Berufsziel Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016. 346 S. ISBN 978-3-8252-4454-5.
2. BAUMANN, Klaus-Dieter - KALVERKÄMPER, Hartwig. Theorie und Praxis des Dolmetschens und Übersetzens in fachlichen Kontexten. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2013. 756 S. ISBN 978-3-7329-0016-9.
3. MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikácia tlmočenie preklad: alebo Prečo spadla Babylonská veža. Bratislava: Enigma, 2009. 440 s. ISBN 978-80- 8133-0742.
4. BUZZASIOVÁ, Klára - JAROŠOVÁ, Alexandra ed. Slovník súčasného slovenského jazyka a-g. Bratislava: Veda, 2006. 1134 s. ISBN 80-224-09324.
5. BUZZASIOVÁ, Klára - JAROŠOVÁ, Alexandra ed. Slovník súčasného slovenského jazyka h-l. Bratislava: Veda, 2011. 1088 s. ISBN 80-224-0932-4.
6. DUDEN. Die deutsche Rechtsschreibung, Duden: Brockhaus, 2020. 1296 S. ISBN 978-3-411-04018-6.
Doplňujúca literatúra:
1. Výkladové a prekladové všeobecné, ekonomické a právne slovníky na našom trhu podľa výberu
2. Internetové slovníky
3. Aktuálne časopisecké články o preklade v nemčine a slovenčine
IATE (Termbase of the EU): https://iate.europa.eu/
Corpus-based platform SketchEngine: sketchengine.eu
Slovak National Corpus: https://korpus.sk/
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
Online dictionary Linguee: https://www.linguee.com/

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 130. Z toho:
Účasť na seminároch: 52 hodín
Príprava na semináre: 30 hodín
Príprava na skúšku: 48 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, nemecký

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 09.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 09.05.2022