Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Nadobudnutie teoretických vedomosti o stratégiách analýzy jazykového materiálu, ktoré umožňujú zvyšovanie jazykového citu (napr. prostredníctvom štatisticky doložených relevantný kolokácií alebo prostredníctvom možnosti rozlíšiť význam často zamieňaných – rovnako alebo podobne znejúcich – slov v cieľovom jazyku na základe kontextuálnej informácie).
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie kompetentnosti získať korpusov relevantné dáta a na základe ich interpretácie vyvodiť informácie, ktoré zefektívnia proces translácie a/alebo sú užitočné pri analýze jazykového materiálu.
Zručnosti:
- Nadobudnutie zručnosti aplikovať konkrétne postupy smerujúce k riešeniu prekladateľských problémov a ťažkostí, odhaliť tzv. zradné slová (faux amis), vyhľadať obsahovo, štylisticky a pragmaticky vhodné inojazyčné ekvivalenty. Osvojenie si takýchto zručností výrazným spôsobom zvýši úroveň kvality translačného procesu, resp. translátu ako výsledku tohto procesu a zásadne prispeje k nadobudnutiu jazykových zručností a ku skvalitneniu komunikačných schopností študenta v cieľovom (a prípadne aj vo východiskovom) jazyku.

Stručná osnova predmetu

- Úvod do práce s korpusmi, nemecké a slovenské korpusy, hotové korpusy, možnosti zostavovania vlastných korpusov
- Štruktúra korpusov, typy korpusov – na príklade konkrétnych nemeckých a slovenských korpusov
- Možnosti vyhľadávania a využitie ďalších funkcií dostupných v korpusoch vo všeobecnosti – na príklade konkrétnych nemeckých a slovenských korpusov
- Možnosti riešenia vybraných prekladateľských problémov a prekladateľských ťažkostí prostredníctvom práce s korpusom
- Analýza textov (morfologická, slovotvorná a sémantická rovina) prostredníctvom práce s korpusom ako nástroj zvyšovania komunikačnej kompetencie v (cieľovom) jazyku
- Analýza textov (syntaktická, štylistická a pragmatická rovina) prostredníctvom práce s korpusom ako nástroj zvyšovania komunikačnej kompetencie v (cieľovom) jazyku

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HIRSCHMANN, Hagen. Korpuslinguistik: Eine Einführung. Stuttgart: Metzler, 2019. 240 pp. ISBN 9783476054937.
2. ŠIMKOVÁ, Mária. – GAJDOŠOVÁ, Katarína. Slovenský národný korpus. Používanie, príklady, postupy. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2020. 336 pp. ISBN 978-80-99987-00-6.
Doplňujúca literatúra:
1. PIOSIK, Michal. – WOZNICKA, Marta. – TABOREK, Janusz. Korpora in der Lexikographie und Phraseologie: Stand und Perspektiven. Berlin: De Gruyter, 2021. 240 pp. ISBN 13: 9783110716801.
2. LEMNITZER, Lothar – ZINSMEISTER, Heike. Korpuslinguistik: Eine Einführung. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2015. LEMNITZER, Lothar – ZINSMEISTER, Heike LEMNITZER, Lothar – ZINSMEISTER, Heike 224 pp. ISBN: 9783823368861
3. SCHERER, Carmen. Korpuslinguistik. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2014. 100 pp. ISBN: 9783825363147
4. PERKUHN, Rainer. – KEIBEL, Holger. – KUPIETZ, Marc. Korpuslinguistik. Padeborn: Wilhelm Fink, 2012. 144 pp. ISBN 978-3-11-053674-4
5. ŠIMKOVÁ, Mária – GAJDOŠOVÁ, Katarína – KMEŤOVÁ, Beáta – DEBNÁR, Marek. Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2017. 168 pp. ISBN 978-80-88814-98-6.
6. TUHÁRSKA, Zuzana. Quality translations of legal texts in the context of the methods of corpus analysis. In European Journal of Social and Human Sciences. Banská Bystrica: Matej Bel University, 2016. - ISSN 1339-6773. - online, vol. 10, no. 2 (2016), pp. 82-88. [Elektronický zdroj, spôsob prístupu: http://ejshs.net/journals_n/1469019798.pdf]. - Článok je evidovaný v databáze ERIH PLUS

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký, slovenský

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022