Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Nadobudnutie teoretických vedomostí o frazeológii ako jazykovednej disciplíne.
- Nadobudnutie znalosti o frazeológii ako jazykovednej disciplíne a jej postavení medzi ostatnými lingvistickými disciplínami, jej predmete štúdia a jej historickom vývine.
- Nadobudnutie vedomosti o najvýznamnejších predstaviteľoch španielskej frazeológie
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie schopnosti rozlišovať medzi niekoľkými vedeckými prístupmi k postaveniu frazeológie a taxonómie jednotiek, ktoré tvoria predmet štúdia. Orientácia v teoretických prístupoch niekoľkých súčasných španielskych frazeológov.
- Nadobudnutie kompetentnosti rozlišovať základné typy frazeologických jednotiek v španielskom jazyku.
- Získanie prehľadu o syntakticko-sémantickom fungovaní základných typov frazeologických jednotiek v španielskom jazyku.
Zručnosti:
- Nadobudnutie zručnosti identifikovať v textoch frazeologické jednotky.
- Nadobudnutie zručnosti identifikovať a charakterizovať konkrétne frazeologické jednotky z hľadiska získaných teoretických znalostí (typ, štruktúra a význam frazeologickej jednotky).
Získanie schopnosti rozlišovať frazeologické jednotky podľa jazykových štýlov a vedieť aplikovať dané vedomosti na vlastné texty.

Stručná osnova predmetu

- Frazeológia: vznik a vývoj disciplíny. Frazeológia a hraničné jazykovedné disciplíny
- Hranice pôsobnosti frazeológie, predmet štúdia, základná jednotka
- Najvýznamnejšie tendencie vo frazeologickom bádaní: nemecká a európska frazeológia
- Súčasná nemecká frazeológia: kolokácie
- Súčasná nemecká frazeológia: frazeologické zvraty
- Súčasná nemecká frazeológia: príslovia, porekadlá

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BURGER, Harald. Phraseologie. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2009. ISBN 9783503122042.
2. VAJÍČKOVÁ, Mária. Handbuch der deutschen Phraseologie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. 200 s. ISBN 80-223-2611-7.
Doplňujúca literatúra:
1. FLEISCHER, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1997. 299 S. ISBN 3-484-73032-3.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30%
Záverečné hodnotenie: 70%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
23 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
55 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022