Gramatické cvičenia v španielskom jazyku I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Nadobudnutie vedomostí o španielskom jazyku ako systéme, jeho gramatickej štruktúre.
- Nadobudnutie znalostí o typologických špecifikách španielskeho jazyka so zreteľom na jeho gramatickú stránku (morfosyntaktická rovina).
- Nadobudnutie vedomostí o slovných druhoch v španielskom jazyku – t. j. názvoslovie (odborná lexika a terminológia), gramatické kategórie.
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie kompetentnosti určovania konkrétnych slovných druhov a ich gramatických kategórií vo vybraných textoch v cieľovom jazyku.
- Nadobudnutie kompetentnosti rozlišovať základné, ale i špecifické (problematické) javy týkajúce sa slovných druhov a ich gramatických kategórií v španielskom jazyku.
- Nadobudnutie kompetentnosti uvedomovať si rozdielne javy a fenomény v rámci slovných druhov a gramatických kategóriách medzi východiskovým a cieľovým jazykom, vyplývajúce z typologických a genealogických špecifík oboch jazykov.
Zručnosti:
- Získanie zručnosti aktívnej aplikácie teoretických vedomostí o slovných druhoch v cieľovom jazyku.
- Získanie praxe v implementovaní teoretických poznatkov o slovných druhoch do vlastného prejavu (ústneho i písomného).
- Získanie aktívnej zručnosti v implementovaní základných gramatických pravidiel i problematických javov slovných druhov pri práci s konkrétnymi textami.
- Získanie zručnosti identifikovať rozdiely v aplikácii súboru gramatických pravidiel vo východiskovom a cieľovom jazyku.

Stručná osnova predmetu

- Podstatné meno: druhy a gramatické kategórie. Člen podstatných mien
- Prídavné meno: druhy a gramatické kategórie. Zhoda podstatného a prídavného mena
- Zámeno: osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, vzťažné, opytovacie, zvolacie. Priamy a nepriamy predmet
- Číslovky: základné, radové, násobné
- Príslovky a príslovkové väzby: miestne, časové, spôsobové, príčinné
- Predložky a spojky: predložkové a spojkové väzby

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. GÓMEZ TORREGO, Leonardo. Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM., 2007, ISBN 978-84-67541-35-9
2. ORTEGA, Gonzalo – ROCHE, Guy. Dificultades del español. Madrid: Ariel, 1995, ISBN 978-84-34481-13-8
3. PALENCIA DEL BURGO, Ramón – ARAGONES FERNANDEZ, Luis. Gramática de uso del español: teoría y práctica C1-C2. Madrid: SM ELE., 2009, ISBN 978-846-7521-09-2
Doplňujúca literatúra:
1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Španielsky jazyk – morfológia. Bratislava: Ekonóm, 2013, ISBN 978-80-225-3729-2
2. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Cvičebnica z morfológie španielskeho jazyka. Bratislava: Ekonóm., 2014, ISBN 978-80-225-3947-0
3. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine. - Web of Science. In: Eslavística Complutense: Estudios de Eslavística, así como de relaciones lingüísticas, literarias y culturales hispano-eslavas, 15, 2015, s. 33-46. ISSN 1988-2912
4. SPIŠIAKOVÁ, Mária et al. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2: B1-B2. Brno: Tribun EU., 2020, ISBN 978-80-263-1579-7

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30%
Záverečné hodnotenie: 70%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
23 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
55 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022