Akademický nemecký jazyk

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Nadobudnutie teoretických vedomostí o charakteristike a základných znakoch nemeckého akademického jazyka. Študent vie charakterizovať a identifikovať základné znaky akademického jazyka v texte na úrovni jednotlivých jazykových rovín (morfologická, syntaktická, lexikologická, štylistická, textovolingvistická) a ovláda zásady tvorby akademických textov v teoretickej rovine.
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie schopnosti uplatniť časový manažment pri procese tvorby akademického textu, nadobudnutie kompetentnosti rozlíšiť a vyhodnotiť náročnosť fáz tvorby akademického textu (príprava na písanie akademického textu, samotné písanie, kontrolná fáza),
- nadobudnutie kompetentnosti formulovať cieľ vedeckej práce,
- získanie prehľadu o možných metódach vedeckej práce a nadobudnutie kompetentnosti pri vhodnosti ich použitia pri spracovaní konkrétnej témy,
- nadobudnutie prehľadu o štruktúre základných typov akademických textov vo východiskovom a v cieľovom jazyku a získanie kompetentnosti rozlíšiť prípadné interkultúrne podmienené rozdiely a pod.
Zručnosti:
- Nadobudnutie zručnosti skoncipovať vybrané typy akademických textov s dôrazom na tie, s ktorými je konfrontovaný v priebehu štúdia (napr. seminárna práca, záverečné práca),
- nadobudnutie zručnosti aplikovať primerané jazykové stratégie viažuce sa na tvorbu akademických textov (používanie vhodných lexikálnych, štylistických, morfosyntaktických prostriedkov) v cieľovom jazyku,
- získanie schopnosti vedome odlíšiť vhodné od nevhodných jazykových prostriedkov (hovorové výrazy, syntakticky neúplné vety, nepresné, ambivalentné vyjadrenia a pod.).

Stručná osnova predmetu

- Charakteristika akademického jazyka
- Zásady tvorby akademických textov
- Výskumné metódy, štruktúra vybraných typov akademických textov
- Frekventované morfosyntaktické jazykové javy v akademických textoch
- Frekventované lexikálne a štylistické jazykové javy v akademických textoch
- Praktické rady a tipy pre tvorbu akademických textov v cieľovom jazyku

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ESSELBORN-KRUMBIEGEL, Helga. Richtig wissenschaftlich schreiben:
Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen. Padeborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2021. 168 pp. ISBN 9783825255350.
2. SERESOVÁ, Katarína. Wissenschaftliches Schreiben. Bratislava: Ekonóm, 2018. 94 pp. ISBN 978-80-225-4547-1.
3. KÜHTZ, Stefan. Wissenschaftlich formulieren: Tipps und Textbausteine für Studium und Schule. Padeborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2021. 114 pp. ISBN: 9783825254957.
Doplňujúca literatúra:
1. BEINKE, Christiane – BRINKSCHULTE, Melanie – BUNN, Lothar – THÜRMER, Stefan. Die Seminararbeit. Schreiben für den Leser. Konstanz u.a.: UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2016. 242 pp. ISBN 9783825286316.
2. ESSELBORN-KRUMBIEGEL, Helga. Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschafltichen Schreiben. Padeborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2017. 222 pp. ISBN 9783825247331.
3. BRILL, Lilli Marten – TECHMER, Marion. Briefe, E-Mails & Co. Beispiele und Übungen. Ismaning: Hueber Verlag, 2018. 164 pp. ISBN 978-3-19-307493-5.
4. GRAEFEN, Gabriele – MOLL, Melanie. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main u.a: Peter Lang Verlag, 2011. 181 pp. ISBN 13: 9783631609484.
5. FÜGERT, Nadja – RICHTER, Ulrike A. Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz – Grammatik – Stil – Lesestrategien. Stuttgart: Klett, 2016. 144 pp. ISBN 978-3-12-675298-5.
6. FÜGERT, Nadja – RICHTER, Ulrike A. Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Wissenschaftliche Standards und Arbeitstechniken – Wissenschaftlich formulieren – Textsorten. Stuttgart: Klett, 2016. 152 pp. ISBN 978-3-12-675311-1.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.05.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.05.2024