Prekladový seminár v španielskom jazyku I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• Pochopenie a zvládnutie základných metodologických princípov fungovania prekladu zo španielskeho jazyka do slovenského jazyka ako celku a schopnosť ich implementácie v praxi. Po preštudovaní a zvládnutí obsahu tohto predmetu poslucháč získava základné poznatky v oblasti metodiky práce s východiskovým a cieľovým jazykom pomocou analýzy textu a v oblasti transformácie východiskového textu do cieľového jazyka so zreteľom na jeho stavbu a lexiku.
• Orientácia na preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka, poslucháči získavajú praktické poznatky z oblasti prekladu rôznych jednoduchších textových útvarov s dôrazom na pochopenie originálu textu a jeho kontextových súvislostí.
Kompetentnosti:
• zvládnutie techník prekladu,
• identifikáciu rozdielnych štýlov textu,
• identifikácia a oprava defektných častí textu,
• porozumenie autorových myšlienok a schopnosť ich transformácie do cieľového jazyka.
Zručnosti:
• zručnosti pri prekladaní lingvoreálií, schopnosť pracovať so synonymiou a homonymiou, analyzovať text z hľadiska redaktora a redigovať ho, aplikácia metodiky prekladania textov v priebehu obchodnej transakcie, zručnosti v prekladaní propagačných materiálov, inštitucionálnych textov a základných právnych textov.

Stručná osnova predmetu

- Princípy prekladu z cudzieho jazyka do slovenského
- Techniky prekladu z cudzieho jazyka do slovenského
- Analýza rôznych druhov textov – literárny, technický, ekonomický, právny, žurnalistický, inštitucionálny, text zameraný na jazykové interferencie, skratky
- Preklad ako interkultúrna komunikácia
- Transformácia myšlienok autora do cieľového textu
- Preklady textov z rôznych oblastí

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Buzássiová, K., Jarošová, A. (eds.).Slovník súčasného slovenského jazyka a-g. Bratislava: Veda, 2006. 1134 pp. ISBN 8022409324
2. Buzássiová, K., Jarošová, A. (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka h-l. Bratislava: Veda, 2007. 1134 pp. 9788022409324
3. Djovčoš, M., Šveda, P. Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. ISBN: 978-80-223-4469-2
4. Fifiková, D. Metodika výučby prekladu z/do cudzieho jazyka. In: Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. Brno: Tribun EU, 2018. ISBN: 978-80-263-1420-2
5. Kol. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 2003. 985 pp. ISBN 80-224-0750-X
6. Kol. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, 2000. 590 pp. ISBN 80-224-0655-4
7. Koželová, A. Prekladateľské kompetencie v kontexte domácej translatológie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2018. ISBN: 978-80-555-2047-6
8. Malmkjaer, L., Windle, K. (eds.) The Oxford Handbook of Translation Studies, Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN: 9780199239306
9. Munday, J. Introducing Translation Studies. Taylor & Francis Books, 2016. ISBN: 9781138912557
Doplňujúca literatúra:
1. Výkladové a prekladové všeobecné, ekonomické a právne slovníky na našom trhu na základe odporúčania vyučujúceho.
2. Internetové prekladové a výkladové slovníky na základe odporúčania vyučujúceho.
3. Aktuálne časopisecké články o preklade v španielčine a slovenčine.
4. Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied dostupný online.
5. Terminologická databáza Európskej únie IATE (Interactive Terminology for Europe) dostupná online.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
52 hodín – účasť na seminároch
42 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
62 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, španielsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022