Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Nadobudnutie a rozvoj teoretických vedomostí týkajúcich sa porozumenia, vyjadrovania a správnej argumentácie
• Získanie vedomostí v rôznych spoločensko-ekonomických, politických, medzinárodných a kultúrnych témach, či súvislostiach tak
Kompetentnosti:
• rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru a medzikultúrny dialóg, t. j. premietnutie získaných vedomostí, do podpory spoločnosti založenej na hodnotách slobody, spravodlivosti, rovnosti a pluralizmu.
• Študent bude vedieť identifikovať a využívať odlišné komunikačné modely, bude ovládať špecifickú slovnú zásobu argumentácie a protiargumentácie pre korektnú debatu s primeraným rešpektom voči diskusným oponentom
Zručnosti:
• rozvoj kritického myslenia a uvažovania;
• plynulý, súvislý a primeraný ústny prejav v cudzom jazyku;
• zručnosť akademickej diskusie o rôznych témach, ktoré sa preberajú na hodinách;
• zručnosť medziľudských vzťahov a tímovej práce;
• kritické myslenie a kritické zručnosti analyzovať, hodnotiť a usudzovať o obsahu skúmanom na hodine;
• zručnosť zrozumiteľne komunikovať v rôznych situáciách - to zahŕňa vyjadrovanie svojich presvedčení, názorov, záujmov a potrieb, vysvetľovanie a objasňovanie myšlienok, obhajovanie, presadzovanie, argumentovanie, zdôvodňovanie, diskusiu, debatu, presviedčanie a vyjednávanie;
• zručnosť klásť otázky na objasnenie vhodným a citlivým spôsobom v prípadoch, keď významy vyjadrené druhou osobou nie sú jasné alebo keď sa zistia nezrovnalosti medzi verbálnymi a neverbálnymi posolstvami druhej osoby;
• zručnosť zvládnuť poruchy v komunikácii, napríklad tým, že si od druhých vyžiada zopakovanie alebo preformulovanie, alebo tým, že poskytne opätovné vysvetlenie, revíziu alebo zjednodušenie vlastných nesprávne pochopených komunikátov;
• vyjadrovanie názorov a stanovísk v skupine a povzbudzovanie ostatných členov skupiny, aby v takomto prostredí vyjadrovali svoje názory a stanoviská;
• rozpoznávanie konfliktov v skupinovom prostredí vrátane identifikácie emocionálnych znakov konfliktu u seba a u iných a primeraná reakcia s použitím mierových prostriedkov a dialógu.

Stručná osnova predmetu

- Princípy diskusie
- Všeobecné a individuálne techniky presviedčania
- Argument a protiargument, logika a štruktúra argumentu
- Druh a kvalita argumentov: emocionálne, racionálne, vysvetľujúce a prisviedčacie
- Vyhodnocovanie protiargumentov
- Porušenie pravidiel teórie pravdepodobnosti
- Tímová diskusia, okrúhly stôl, diskusný duel, komunikačné modely

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Meier, H. Diskussion und Debatte: Wie man in Gremien zu guten Entscheidungen kommt. Wiesbaden: VS Verlag, 2015. 60 S. ISBN: 9783658093136.
2. Walter, P.; Wenzel, P. Kritisch denken - treffend argumentieren: Ein Übungsbuch. Wiesbaden: VS Verlag. 132 S. ISBN: 9783658105532.
3. Preuß-Scheuerle, B. Praxishandbuch Kommunikation: Überzeugend auftreten, zielgerichtet argumentieren, souverän reagieren. Wiesbaden: Springer. 208 S. SIBN 978-3409126762.
4. Recknagel, M. Überzeugen ohne zu argumentieren: So gelingt Win-win-Kommunikation. Offenbach: Gabal Verlag, 2010. 112 S. ISBN: 9783869360690.
Doplňujúca literatúra:
1. Janich, N.: Textlinguistik: 15 Einführungen und eine Diskussion. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2019. 409 S. 978-3823382201
2. Raters, M-L. Ethisches Argumentieren: Ein Arbeitsbuch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2020. 205 S. 978-3662617632

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022