Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Nadobudnutie teoretických znalostí z odbornej lexiky a terminológie nemeckého jazyka, potrebných na efektívnu prácu s odborným textom.
Pochopenie základných princípov fungovania odbornej slovnej zásoby a tvorby odborného štýlu.
Ovládanie odbornej slovnej zásoby a odbornej terminológie.
Predmet zahŕňa problematiku používania a tvorbu odborného štýlu ako vzájomne súvisiaci a previazaný celok.
Kompetentnosti:
Nadobudnutie schopností vytvoriť text v odbornom štýle.
Kompetentnosť vedieť správne používať adekvátnu slovnú zásobu v odbornom texte hovorenom alebo písanom v adekvátnom štýle.
Schopnosť vytvoriť, používať synonymá, pochopiť sémantické vzťahy v odbornej slovnej zásobe
Nadobudnutie schopností porozumieť odbornej slovnej zásobe a odbornému štýlu v nemeckom jazyku.
Zručnosti:
Nadobudnutie praktických zručností z odbornej lexiky a terminológie nemeckého jazyka potrebných na efektívnu prácu s odborným textom.
Získanie zručností na tvorbu hovorené alebo písaného odborného textu s adekvátnymi vyjadrovacími prostriedkami.
Zručnosti vo vyhľadávaní, spracovaní a zručnosť používať odbornú lexiku a vytvoriť hovorený alebo písaný text v odbornom štýle.
Zručnosť spracúvať a analyzovať informácie z odborného textu z rôznych zdrojov a aplikovať ich v praktických situáciách.

Stručná osnova predmetu

- Lexéma ako základná jednotka lexikológie, lexikálny význam, diferenciácia slovnej zásoby, druhy slovníkov, sémantické vzťahy
- Jazykové štýly, delenie, charakteristika, výber štylistických prostriedkov
- Odborné jednoslovné a viacslovné pomenovania, kolokácie, termíny
- Odborná lexika a štýl ekonomický
- Iné odborné texty (politický, sociálno-spoločenský, zdravie, právny)

Odporúčaná literatúra

Povinná literatúra:
1. RÖMER, Christine. Der deutsche Wortschatz: Struktur, Regeln und Merkmale. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2019. 234 pp. ISBN: 978-3-8233-8288-1.
2. SANDIG, Barbara. Stlistik der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter, 2019. 368 pp. ISBN 9783110832907.
3. ROELCKE, Thorsten. Fachsprachen. Berlin: Schmidt, 2020. 372 pp. ISBN 9783503188024
Doplňujúca literatúra:
1. ADAMCOVÁ, Silvia. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspeigelugen in mehreren Sprachen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2020. 273 pp. ISBN 9783339110206
2. MUSHCHININA, Maria. Sprachverwendung und Normvorstellung in der Fachkommunikation. Berlin: Frank & Timme, 2017. 443 pp. ISBN: 9783732902934
3. KRIEG.HOLZ, Ulrike – BÜLOW, Lars. Linguistische Stil- und Textanalyse: Eine Einführung. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2016. 288 pp. ISBN: 978-3-8233-6769-7.
4. TOSCHER, Franziska. Die Fachsprache der Geschichtswissenschaft: Wissenstransfer – Subjektivität – Übersetzung. Berlin: Frank & Timme, 2019. 381 pp. ISBN: 9783732905546
5. WERGEN, Josef – WÖRNER, Annette. Bürokommunikation Deutsch. Stuttgart: PONS, 2017. 208 pp. ISBN 9783125629080
6. ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana – TUHÁRSKA, Zuzana. Fachtext – Terminus – Übersetzung. Theoretische und praktische Einführung in die Fachsprache und fachsprachliche Textarbeit am Beispiel der 'Steuersprache'. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 163 pp. ISBN 978-80-557-0994-9.
7. TUHÁRSKA, Zuzana. Text als Medium der Informationsvermittlung: eine Studie zur Textsorte "didaktisch angelegter fachsprachlicher Text" unter Berücksichtigung pragmasyntaktischer Ansätze. In: Aussiger Beiträge. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. - ISSN 1802-6419. - Roč. 9, č. 9 (2015), s. 229-249. (SCOPUS, ERIH PLUS)

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30 %
Záverečné hodnotenie: 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
26 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
52 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2022