Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Nadobudnutie vedomostí o smerovaniach v modernej lingvistike s presahom do iných disciplín (napr. sémantika, textová lingvistika, kognitívna lingvistika, sociolingvistika, pragmalingvistika, neurolingvistika a psycholingvistika, politolingvistika, korpusová lingvistika),
- získanie vedomostí o pojmoch a vybraných teoretických východiskách lingvistických disciplín aplikovanej lingvistiky (napr. prototypová teória, teória rečových aktov).
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie kompetentnosti charakterizovať aplikovanú lingvistiku a jej postavenie v modernej lingvistike s dôrazom na vzťah voči tradičným lingvistickým disciplínam v kontexte vývinu jazykovedy.
- Získanie kompetentnosti identifikovať a posúdiť aktuálny prínos a ďalší potenciál poznatkov aplikovaných odvetví lingvistiky pre skúmanie princípov fungovania ľudského jazyka (napr. procesy produkcie a porozumenia reči, procesy osvojovania si materinského alebo cudzieho jazyka).
- Nadobudnutie kompetentnosti vysvetliť možnosti uplatnenia poznatkov aplikovaných odvetví lingvistiky v jazykovej komunikácii a v procese jej zefektívňovania.
Zručnosti:
- Nadobudnutie zručnosti komplexne aplikovať nadobudnuté vedomosti a kompetentnosti pri produkcii vlastného jazykového prejavu v cieľovom jazyku.

Stručná osnova predmetu

- Postavenie a význam odvetví aplikovanej lingvistiky pri skúmaní jazyka
- Základy sémantiky a jej odraz v jazykovej praxi
- Základy textovej lingvistiky a korpusovej lingvistiky a ich odraz v jazykovej praxi
- Základy kognitívnej lingvistiky a jej odraz v jazykovej praxi
- Základy sociolingvistiky, pragmalingvistiky a politolingvistiky a ich odraz v jazykovej praxi
- Základy neurolingvistiky a psycholingvistiky a ich odraz v jazykovej praxi

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SPEYER, Augustin. – REICH, Ingo. Deutsche Sprachwissenschaft. Ditzingen: Reclam, 2020. 325 pp. ISBN-13: 9783150112762, ISBN-10: 3150112761.
2. ADAMCOVÁ, Lívia. – ADAMCOVÁ, Silvia. Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache. München: LINCOM Europa, 2019. 230 pp. ISBN 9783862889686.
3. LÖFFLER, Heinrich. Germanistische Soziolinguistik. Berlin: Erich Schmidt, 2016. 222 pp. ISBN: 978-3-503-12222-6.
4. STEDE, Manfred. Korpusgestützte Textanalyse: Grundzüge der ebenen-orientierten Textlinguistik. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2018. 219 pp. ISBN: 9783823382041.
Doplňujúca literatúra:
1. GUTZMANN, Daniel. Semantik: Eine Einführung. Stuttgart: Metzler, 2019. 193 pp. ISBN: 9783476048707
2. LÖBNER, Sebastian. Semantik: Eine Einfühgrung. Berlin: De Gruyter, 2015. 480 pp. ISBN: 9783110348156
3. SCHWARZ-FRIESEL, Monika. – CHUR, Jeannette: Semantik: Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 2014. 238 pp. ISBN: 9783823368854
4. GODDARD, Cliff. Semantic analysis: a practical introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011. 490 pp. ISBN 9780199560288.
5. JANICH, Nina. Textlinguistik: 15 Einführungen und eine Diskussion. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2019. 409 pp. ISBN: 9783823382201.
6. ADAMZIK, Kirsten. Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven. Berlin, Boston: De Gruyter, 2016. 424 pp. ISBN 9783110339352.
7. ROTHMAYR, Antonia. Linguistik für die Kognitionswissenschaft. Eine interdisziplinäre Ergänzung zur Einführung in die Sprachwissenschaft. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2016. 301 pp. ISBN 978-3-8233-8000-9.
8. EHRHARDT, Claus. – HERINGER, Hans Jürgen. Pragmatik. Padeborn: Fink, 2011. 156 pp. ISBN: 978-3-8252-3480-5
9. MÜLLER, Horst M. Psycholinguistik – Neurolinguistik. Padeborn: Fink, 2013. 203 pp. ISBN 9783825236472.
10. DIETRICH, Rainer – GERWIEN, Johannes. Psycholinguistik: Eine Einführung. Stuttgart: Metzler, 2017, 265 pp. ISBN 9783476054944.
11. GLÜCK, Helmut. Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: Metzler, 2016. 814 pp. ISBN 9783476026415.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30%
Záverečné hodnotenie: 70%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
52 hodín – účasť na seminároch
32 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
72 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022