Lingvistická charakteristika nemeckého jazyka

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Nadobudnutie vedomostí o typických špecifikách nemeckého jazyka (napr. z diachrónnej, diatopickej, diastratickej perspektívy), ktoré ho odlišujú od iných jazykov,
- nadobudnutie vedomostí o aktuálnych vývinových tendenciách v nemeckom jazyku a o jeho charakteristikách z genealogickej perspektívy,
- získanie teoretických znalostí o jednotlivých jazykových rovinách súčasného nemeckého jazyka z hľadiska systémovej lingvistiky a základných vedomostí o tradičných lingvistických disciplínach,
- získanie vedomostí o pravidlách ortografie nemeckého jazyka,
- nadobudnutie dôkladných vedomosťami najmä z oblasti morfológie a syntaxe: študent vie vymenovať, definovať a identifikovať morfologické kategórie, ovláda morfologické pravidlá a špecifiká vzťahujúce sa na jednotlivé ohybné slovné druhy v nemeckom, ovláda princípy základných slovotvorných postupov nemeckého jazyka jazyku; vie vymenovať, definovať a identifikovať vetné členy, pozná kategorizáciu druhov viet a pravidlá stavby viet v nemeckom jazyku.
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie kompetentnosti charakterizovať nemecký jazyk z lingvistickej perspektívy, s dôrazom na morfologickú a syntaktickú rovinu jazyka,
- nadobudnutie kompetentnosti identifikovať príznakový jazykový prejav v nemeckom jazyku s ohľadom na vybrané aspekty diachrónnej, diatopickej a diastrálnej roviny,
- získanie kompetentnosti posúdiť ortografickú správnosť jazykového prejavu v nemeckom jazyku.
Zručnosti:
- Nadobudnutie zručnosti komplexným spôsobom vhodne aplikovať vyššie uvádzané vedomosti a kompetentnosti pri tvorbe vlastného jazykového prejavu v nemeckom jazyku.

Stručná osnova predmetu

- Charakteristické črty nemeckého jazyka (diachrónna, diatopická, diastratická perspektíva)
- Charakteristika nemeckého jazyka z morfologickej perspektívy
- Charakteristika nemeckého jazyka zo slovotvornej perspektívy
- Charakteristika nemeckého jazyka zo syntaktickej perspektívy
- Nemecký jazyk z pohľadu ostatných perspektív systémovej lingvistiky
- Vývinové tendencie v súčasnom nemeckom jazyku

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SPEYER, Augustin – REICH, Ingo. Deutsche Sprachwissenschaft. Ditzingen: Reclam, 2020. 325 pp. ISBN-13: 9783150112762, ISBN-10: 3150112761
2. MICHEL, Sascha. Morphologie. Tübingen: Nar Francke Attempo, 2020. 98 pp. ISBN: 9783823381457.
3. PITTNER, Karin. Deutsche Syntax: ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempo, 2021. 225 pp. ISBN: 9783823384113
4. HALL, Karin. – SCHEINER, Barbara. Deutsch. Übungsgrammatik für die Oberstufe aktuell. Ismaning: Hueber Verlag, 2020. 363 pp. ISBN 13: 9783192174483
Doplňujúca literatúra:
1. BINANZER, Anja – GAMPER, Jana – WECKER, Verena. Prototypen – Schemata – Konstruktionen: Untersuchungen zur deutschen Morphologie und Syntax. Berlin, Boston: De Gruyter, 2021. 473 pp. ISBN: 9783110710588
2. ELSEN, Hilke. Grundzüge der Morphologie des Deutschen. Berlin, Boston: De Gruyter, 2014. 350 pp. ISBN 9783110358933 , 9783110369304
3. MÜLLER, Sonja. Die Syntax-Pragmatik-Schnittstelle : ein Studienbuch. Tübingen: Narr Francke Attempo, 2019. 239 pp. ISBN: 9783823380801
4. MEIBAUER, Jörg. Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart: Metzler, 2015. 372 pp. ISBN: 9783476054241
5. HOFFMANN, Ludger. Sprachwissenschaft. Ein Reader. Berlin: De Gruyter, 2019. 1019 pp. ISBN-13: 9783110582956, ISBN-10: 3110582953
6. DUDENREDAKTION. Duden. Die Grammatik. Mannheim: Duden, 2016. 1344 pp. ISBN-13: 9783411040490
7. DIEWALD, Gabriele. Duden. Grundwissen Grammatik. Mannheim: Duden, 2019. 243 pp. ISBN 13: 9783411732739.
8. DREYER, Hilke – SCHMITT, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. Ismaning: Hueber Verlag, 2015. ISBN 13: 9783193072559

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30%
Záverečné hodnotenie: 70%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
23 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
55 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022