Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- poznatky o migračných procesoch na európskom kontinente v druhej polovici 20. storočia a prvých dvoch desaťročí 21. storočia
- poznatky o migračných politikách – imigračnej, azylovej a integračnej politiky
Kompetentnosti:
- schopnosť vysvetliť základné pojmy spojené so štúdiom migračných procesov, bude vedieť identifikovať rozdiely medzi pojmami migrant, azylant, utečenec, cudzinec
- chápať výhody a nevýhody medzinárodnej migrácie
- rozumieť rozdielom v jednotlivých modeloch integračnej politiky
Zručnosti:
- schopnosť odborne analyzovať migračné a integračné politiky typicky imigračných štátov
- identifikovať rozdiely a spoločné znaky v tvorbe migračných politík národných štátov
- schopnosť vyhľadať primárne dáta k migračným procesom a správne ich interpretovať
- vyjadrovať sa v cudzom jazyku v odbornej témy

Stručná osnova predmetu

- Medzinárodná migrácia a migranti – vysvetlenie pojmov
- Teoretické východiská výskumu medzinárodnej migrácie
- Dejiny moderných migračných procesov
- Imigračná politika
- Azylová politika
- Imigračná politika
- Migračný diskurz
- Pravicový populizmus a migrácia
- Migračná politika Európskej únie

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Beyme, K. von.: Migrationspolitik: Über Erfolge und Misserfolge. Wiesbaden: VS Verlag, 2020. 249 S. ISBN 978-3-658-28662-0.
2. Heckmann, F.: Integration von Migranten Einwanderung und neue Nationenbildung. Wiesbaden: Springer VS, 2015. 325 S. ISBN 978-3-658-06979-7.
3. Hoesch, K.: Migration und Integration Eine Einführung. Wies-baden: Springer, 2018. 364 S. ISBN 978-3-658-09736-3.
4. Massey D. S.; Arango, J.; Pellegrino, A.: Worlds in Motion – Understanding International Migration at the End of the Millennium. Oxford: University Press, 1998. 362 S. ISBN 0-19-829442-5
5. Rother, S. (eds.): Migration und Demokratie. Wiesbaden: Springer, 2016. 282 S. 978-3-658-02589-2.
Doplňujúca literatúra:
6. Fassman, H.; Münz, R. (eds.): Migration in Europa. Historische Entwicklung, aktuelle Trends, politische Reaktionen. Frankfurt, New York: Campus Verlag, 1996. 438 S. ISBN 3-593-35609-0
7. Joppke, Ch.: Civic integration in Western Europe: three debates. In: West European Politics, Vol. 40, No. 6, 2017, pp. 1153-1176. ISSN 0140-2382.
8. Kontos, M.: Integrationsdiskurs und migrantische Biographie. In: Sozialer Sinn, roč. 18, č. 1, 2017, s. 93-130. ISSN 2366-0228.
9. Massey, D. S. et al.: Theories of International Migration. A Review and Appraisal. In: Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, 1993, pp. 431- 466. ISSN 0098-7921.
10. Van Dijk, T. A.: Discourse and Migration. In: Zapata-Barrero, R; Yalaz, E. (eds.): Qualitative Research in European Migration Studies. Cham: Springer, pp. 227-245, 2018. 318 S. ISBN 978-3030083113.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta:
104 hodín.
Z toho: 26 hodín – účasť na seminároch
23 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
55 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 07.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 07.05.2022