Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Študenti v rovine teoretickej jazykovedy zvládnu základnú terminológiu z oblasti jazykovej kultúry
a prostredníctvom štúdia lexikológie sa naučia identifikovať spisovné (korektné) a nespisovné (nekorektné) výrazy v hovorenom i písomnom prejave. Zároveň získajú teoretické informácie o vlastnostiach, tvorbe a prezentácii písomného a ústneho textu v akademickom prostredí.
Kompetentnosti:
- v oblasti tvorby textu a používania odborného normatívneho jazyka predovšetkým v akademickej komunikácii,
- zvládnutie jazykovej korektúry odborného textu s pomocou kodifikačných príručiek.
Zručnosti:
- na používateľskej úrovni získanie odborných zručností vo vyhľadávaní a posudzovaní informácií v jazykovedných príručkách a slovníkoch slúžiacich na kontrolu správnosti a vhodnosti jazykových jednotiek v písomnom texte,
- v súlade s ortoepickou normou zručnosť v zostavovaní vybraných komunikátov reprezentujúcich základné rečnícke žánre,
- v oblasti prednesu akademických textov zručnosti rečníckeho charakteru potrebných na prezentovanie odborného textu v súlade s ortoepickou normou jazyka.

Stručná osnova predmetu

- Jazyková kultúra v kontexte prekladateľa z cudzieho jazyka do slovenčiny
- Ortoepické a ortografické normy v slovenskom jazyku
- Spisovný jazyk a nespisovné výrazové prvky v slovenskom jazyku
- Štýlotvorná charakteristika akademického písania. Nácvik tvorby textov odborného charakteru
- Rečnícke žánre v písomnom a hovorenom prejave
- Nácvik rečníckych prejavov (agitačno-propagačné, náučné a príležitostné)

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HORVÁTH, M. 2016. Štylistika súčasného slovenského jazyka. Bratislava: UK v Bratislave.
2. MISTRÍK, J. 2021. Štylistika. Bratislava: VEDA.
3. MISLOVIČOVÁ, S. – VANČOVÁ, I. 2017. Spytovali ste sa. Bratislava: Veda.
Doplňujúca literatúra:
1. BUZÁSYOVÁ, K. a kol. 2006 – 2015. Slovník súčasného slovenského jazyka A – N. Bratislava: Veda.
2. HABOVŠTIAKOVÁ, K. 1996. Slovenčina známa i neznáma. Bratislava: Veda.
3. Kol. autorov. 2016. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda.
4. BARTMIŃSKI, J. 2016. Jazyk v kontextu kultury. Praha: Karolinum.
5. DOLNÍK, J. 2010. Jazyk, človek, kultúra. Bratislava: Kalligram.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2024