Komunikačné zručnosti v španielskom jazyku II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Predmet reflektuje profesijné zameranie štúdia vrátane poznania spoločenských a kultúrnych aspektov hispanofónnych krajín. Študent rozšíri a zdokonalí svoj všeobecnú i odbornú slovnú zásobu a jazykové poznatky vo španielskom jazyku, ako aj komunikačné zručnosti v ústnom aj písomnom prejave. Naučí sa používať vyjadrovacie techniky v rámci opisu, výkladu, úvahy, argumentácie atď. Osvojí si stratégie aktívneho učenia sa pri produkovaní vlastných textov a prehovorov. Naučí sa efektívne používať prezentačné techniky.
Kompetentnosti:
Študent je schopný pracovať so širokou škálou autentických hovorených a písaných textov vo španielskom jazyku a realizovať náročnejšie úlohy. Dokáže sa vyjadrovať zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych funkčných štýloch. Vie vyjadriť vlastné názory a zaujímať postoje k aktuálnym spoločenským a odborným problémom. Je schopný zapájať sa do skupinovej diskusie o témach súvisiacich so študovaným odborom.
Zručnosti:
Po absolvovaní predmetu študent dosiahne také komunikačné zručnosti, ktoré mu umožnia porozumieť dlhším a zložitejším ústnym aj písomným prejavom v cieľovom jazyku a primerane v ňom komunikovať. Dokáže vytvoriť gramaticky a štylisticky správny jazykový prejav, ktorý vie prispôsobiť danej situácii a príjemcovi.

Stručná osnova predmetu

- Neverbálna komunikácia v teórii a praxi.
- Techniky prezentačných zručností.
- Tvorba naračných útvarov.
- Tvorba opisných útvarov.
- Tvorba výkladových a úvahových útvarov.
- Tvorba dialógov v typických i netypických situáciách.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HIGUERAS GARCÍA MARTA.: DidactiRed IV Competencias generales, Madrid, Ediciones SM – Instituto Cervantes, 2006
2. HIGUERAS GARCÍA MARTA.: DidactiRed V Actividades de la lengua y estrategias (comprensión, expression, interacción y mediación), Madrid, Ediciones SM – Instituto Cervantes, 2006
3. DÍAZ LOURDES., AZMERICH MARTA.: La destreza escrita. Madrid, Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2003
4. VÁZQUEY GRACIELA.: La destreza oral, Madrid, Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2000
Doplňujúca literatúra:
1. CALSAMIGLIA, HELENA, TUSÓN, AMPARO.: Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel, 1999
2. CASTELLCÀ, JOSEP MARIA.: Las tipologías textuales y la enseñanza de la lengua, Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, n.º 10, pp. 23-31, 1996
3. MARTÍN ZORRAQUINO, MARÍA ANTONIA, PORTALÉS, JOSÉ.: «Los marcadores del discurso». En Bosque, I. y Demonte, V. (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, 1999, pp. 4051-4213
4. MENDOZA FILLOLA ANTONIO, ROMEA CASTRO CELIA, CANTERO SERENA FILLOLA.: Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. Barcelona: Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura - Universitat de Barcelona, 1997, pp. 3-12

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022