Komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Tematické zameranie predmetu reflektuje profesijné špecifiká štúdia vrátane poznania sociokultúrnych aspektov germanofónnych krajín. Predmet je zameraný na praktický jazyk, na rozvíjanie jazykových komunikačných zručností študentov nemčiny v súlade s požiadavkami ich študijného zamerania. Študent sa oboznámi s jazykovými prostriedkami jednotlivých žánrov, ako rozprávanie, opis, úvaha atď. Osvojí si stratégie aktívneho učenia sa pri rozvíjaní počúvania a čítania s porozumením. Naučí sa porozumieť neverbálnym formám komunikácie.
Kompetentnosti:
Študent dokáže spoľahlivo odovzdať podrobné informácie, dostatočne presne vyjadrovať myšlienky a rozvíjať diskusiu na známe témy. Je schopný pracovať so širokou škálou autentických hovorených a písaných textov v nemeckom jazyku a realizovať následné úlohy a aktivity. Dokáže vytvoriť a zrozumiteľne rozvíjať monologické žánre, ako rozprávanie, opis, úvahu atď., ale aj viesť dialóg s germanofónnym komunikačným partnerom.
Zručnosti:
Po absolvovaní predmetu študent dosiahne také komunikačné zručnosti, ktoré mu umožnia porozumieť ústnym aj písomným prejavom v cieľovom jazyku a primerane v ňom komunikovať. Študent dokáže začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu pomocou efektívneho striedania sa s komunikačným partnerom. Vie prispôsobiť svoje vyjadrovacie prostriedky danej situácii a príjemcovi. Dokáže sa adaptovať na zmeny v priebehu konverzácie. Vie efektívne používať spájacie výrazy tak, aby vystihol vzťah medzi jednotlivými myšlienkami.

Stručná osnova predmetu

- Naratívne komunikačné zručnosti, rozprávanie v typických a netypických situáciách.
- Opisné komunikačné techniky.
- Argumentačné komunikačné techniky - argumentácia, polemika, diskusia, debata.
- Výkladové a úvahové komunikačné techniky.
- Dialogizovaná reč - dialógy vo vybraných komunikačných situáciách.
- Jazykové prostriedky rozprávania, opisu, argumentácie, vysvetľovania a úvahy a dialógu.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. PITZ-KLAUSER, Pascal. Analysieren, argumentieren, interpretieren. Stuttgart: UTB GmbH. 2019.
2. GLOTZ-KASTANIS, Jo, TIPPMANN, Doris. Sprechen, schreiben, mitreden. Athen: Chr. Karabatos Verlag. 2007.
3. BETZ, Julika Ulrike, BILLINA, Anneli. Deutsch üben. Hören & Sprechen B2. Ismaning. Hueber Verlag. 2017.
Doplňujúca literatúra:
1. BILLINA, Anneli. Deutsch üben. Hören & Sprechen C1. Ismaning. Hueber Verlag. 2019.
2. SWERLOVA, Olga. Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Stuttgart: Klett Sprachen. 2013.
3. Autentické učebné materiály z novín, časopisov, internetu

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022