Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Nadobudnutie vedomostí o hlavných vývojových líniách v dejinách nemeckej literatúry, o ich najvýznamnejších predstaviteľoch a ich dielach.
Predmet je primárne zameraný na osvojenie si poznatkov z oblasti vývinu nemeckej literatúry a jej najdôležitejších etáp. Okrem získania poznatkov z dejín anglickej literatúry, študenti tiež nadobudnú všeobecne uplatniteľné vedomosti, rozšíria svoj kultúrny horizont a budú chápať súvislosti medzi spoločensko-historickými a literárnymi javmi a udalosťami. Na základe získania prehľadu o jednotlivých smeroch a konkrétnych literárnych dielach si študenti vytvoria osobné postoje k udalostiam a ich odrazom v literatúre. Dané vedomosti sú aplikovateľné aj v nadväzných predmetoch a študijných odboroch.
Kompetentnosti:
• prehĺbenie kritického myslenia čítaním a analýzou konkrétnych literárnych textov;
• porozumenie základnej terminológie z oblasti literárnej teórie a jej správne využitie pri analýze literárnych diel;
• kompetentnosť charakterizovať jednotlivé literárne smery, prúdy a školy a vyabstrahovať tieto charakteristiky z konkrétneho literárneho textu;
• kompetentnosť v oblasti jazykového rozboru textu na základe poznania historického, spoločenského a kultúrneho pozadia toho ktorého obdobia.
Zručnosti:
• zručnosť pri uplatnení postupov analýzy literárnych textov - určenie externej a internej štruktúry textu, typu rozprávača, klasifikácia a charakterizácia postáv, literárneho priestoru atď.;
• schopnosť analyzovať a vyjadriť kritický názor na reprezentatívne diela vybraných autorov jednotlivých literárnych smerov;
• schopnosť priradiť literárny text ku konkrétnemu literárnemu obdobiu, prúdu alebo škole;
• zručnosť v interkultúrnom prístupe k literatúre – vplyv svetových literatúr na nemeckú literatúru a naopak.

Stručná osnova predmetu

- Staršia nemecká literatúra. Literatúra stredoveku. Literárne žánre, formy a predstavitelia.
- Renesancia, humanizmus a reformácia v nemeckej literatúre. Martin Luther.
- Barok v nemeckej literatúre. Barokové divadlo.
- Nemecká literatúra v čase osvietenstva. Charakteristika epochy z historického a literárneho hľadiska. Vývin románu a drámy v nemeckej literatúre.
- Nemecké hnutie „Sturm und Drang“ („Búrka a vzdor“) a jej predstavitelia.
- Klasicizmus. J.W. von Goethe, F. Schiller.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:

1. BEUTIN, Wolfgang. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 9.Aufl., J. B. Metzler Verlag: Stuttgart, 2019. ISBN 978-3-476-04952-0
2. JEßING, Benedikt/KÖHNEN, Ralph. Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft J. B. Metzler Verlag: Stuttgart, 2017. ISBN 978-3-476-04494-5
3. ADAMCOVÁ, Lívia/ADAMCOVÁ, Silvia. Grundlagen der deutschen Literatur. Praesens Verlag: Wien, 2014. ISBN 978-3-7069-0810-8
Doplňujúca literatúra:
1. BURDORF, Dieter et al. Metzler Lexikon Literatur. J. B. Metzler Verlag: Stuttgart, 2007. ISBN 978-3-476-01612-6
2. BUTZER, Günter/JACOB, Joachim. Metzler Lexikon literarischer Symbole. J. B. Metzler Verlag: Stuttgart, 2021. ISBN 978-3-476-04944-5
3. LUTZ, Bernd/JEßING, Benedikt. Metzler Lexikon Autoren: Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart. J. B. Metzler Verlag: Stuttgart, 2010. ISBN 978-3476023049

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.05.2022