Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• pochopenie a rozlišovanie pojmov ako etnocentrizmus verzus globalizácia, šovinizmus, rasizmus, nacionalizmus, akulturácia a pochopenie hlavných stereotypov o nemecky hovoriacich krajinách
• rozpoznávanie základných príčin konfliktov, ktoré vznikajú v interkultúrnej komunikácii
Kompetentnosti:
• aktívne používanie odbornej terminológie a schopnosť diskutovať o aktuálnych otázkach, ktoré sú súčasťou spoločenskej debaty v nemecky hovoriacich krajinách
• bohatá slovná zásoba v oblasti dejín, kultúrno-spoločenských reálií, ekonomického a politického jazyka
• schopnosť analyzovať vlastnú kultúrnu identitu, rozvíjať kritický postoj k vlastnej spoločnosti a schopnosť konfrontovať ho s postojom k iným kultúram
• kompetencia prekonávania bariér etnocentrizmu a chápanie nebezpečenstva predsudkov v procese interkultúrnej komunikácie.
Zručnosti:
• študent má osvojenú sociokultúrnu kompetenciu a je schopný pochopiť mentalitu obyvateľov nemecky hovoriacich krajín a súžitie rôznych národnostných a náboženských skupín
• v súčinnosti s rozvíjaním interkultúrnej kompetencie predmet rozvíja komunikačné zručnosti študentov v cudzom jazyku a aktivizuje slovnú zásobu danej záujmovej oblasti

Stručná osnova predmetu

- Etnocentrizmus, šovinizmus, rasizmus, nacionalizmus, akulturácia
- Stereotypy: germanofónne krajiny verzus Slovensko
- Možnosti predchádzania vzniku komunikačných problémov v interkultúrnom prostredí
- Príčiny vzniku konfliktov, metódy a techniky ich riešenia
- Metódy a techniky riešenia interkultúrnych problémov
- Etnocentrizmus verzus globalizácia

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BROSZINSKY-SCHWABE, E. (2017) : Interkulturelle Kommunikation : Missverständnisse und Verständigung. Wiesbaden : Springer – Fachmedien. ISBN 978-3-658-13982-7
2. KUNHARDT, J. K. G. (2017): Kommunikation, Motivation und kulturelle Prägung: Denk-, Handlungs- und Verhaltensmuster in einer globalisierten Welt. Interkulturelle Missverständnisse, Implizite Motive, Kulturdimensionen. Berlin: Independently published. ISBN 978-1-521-77270-6
3. HELMOVÁ, M. (2012) : Interkulturelle Verhandlungen : Strategien, Methoden und Konzepte der Problembewältigung. Bratislava : Ekonóm. ISBN 978-80-225-3552-6
Doplňujúca literatúra:
1. HERZLIEB, H. J. (2012) : Konflikte lösen. Konfliktpotential erkennen – in Konfliktsituationen souverän agieren. Mannheim: Cornelsen Scriptor. ISBN 978-3-411-87003-5

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 09.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 09.05.2022