Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: cieľom je poskytnúť študentom súbor poznatkov o sociológii ako vedeckej disciplíne a kľúčových metodologických prístupoch pri štúdiu spoločnosti, sociálnych vzťahov a kvality osobného života. Výučba má študentom poskytnúť základy teoretického myslenia a metodologickej prípravy výskumov ako aj kritického uvažovania nad súčasnými sociálnymi problémami.
Kompetencie: pochopenie povahy spoločnosti v ktorej študenti žijú s tým, že budú lepšie rozumieť vlastnému správaniu a riešiť kolektívne a medziľudské vzťahy.

Zručnosti: orientovať sa, analyzovať a pracovať s relevantnými literárnymi zdrojmi, schopnosť pochopenia kľúčových téz súčasných sociologických javov ako aj schopnosť ich kriticky vyhodnocovať.

Stručná osnova predmetu

Na úvod cvičenia je prednáška, zameraná na teoretické otázky a reálne problémy, skúmané v rámci kľúčovej témy. Výklad je doplnený empirickými poznatkami z výskumov a sociologických analýz.
1. Úvod do predmetu. Definícia základných sociologických pojmov.
2. Metodologické prístupy ku skúmaniu sociálnej reality, projekt sociologického výskumu.
3. Sociologické chápanie spoločnosti - typy spoločností z hľadiska vývojových etáp.
4. Kúltúra ako sociologická kategória
5. Osobnosť v procese socializácie.
6. Teórie sociálnej stratifikácie. Sociálna nerovnosť a chudoba vo svete.
7. Kolektívne správanie v spoločnosti. Typy davu.
8. Sociálne skupiny. Sociálne procesy v malej skupine.
9. Rodina a manželstvo a ich výskum v súčasnosti.
10. Verejná mienka a jej výskum.
11. Deviácia a sociálna kontrola.
12.Moderné sociálne hnutie.
13. Nové sociálne riziká v súčasnej spoločnosti.

Odporúčaná literatúra

Plávková, Oľga. 2008. Úvod do sociológie. I. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2008, 181 s., učebnica. ISBN 978-80-225-2491-9.
Urban, Lukáš. 2008. Sociologie trochu jinak. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 205 s. ISBN 978-80-247-2493-5.
Plávková, Oľga. 2008. Základy sociologického výskumu. I. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2008, 108 s., skriptá. ISBN 978-80-225-2550-3.
Nový, Ivan, Surynek, Alois a kol. 2006. Sociologie proekonomy a manažery. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 287 s. ISBN 80-247-1705-0.
Giddens, Anthony. 2005. Sociologie. Praha: Argo, 2005, 595 s. ISBN 80-7203-124-4.
Beck, Ulrich. 2004. Riziková společnost. Praha: SLON, 2004, 348 s. ISBN 80-86429-32-6.
Jandourek, Jan. 2007. Sociologický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, s r.o., 2007, 288 s. ISBN 978-80-7367-269-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Študenti sú priebežne hodnotení počas semestra z hľadiska aktivity na seminároch a záverečné
hodnotenie je založené na vyhodnotení ich aktivity, kvality spracovanej seminárnej práce a písomného testu s podielom 25% : 25 % : 50%).

Pracovné zaťaženie študenta

spolu 78 h, z toho účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 16.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023

Dátum schválenia: 16.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.03.2023