Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študent po absolvovaní predmetu má právne informácie pre prax v oblasti marketingového manažmentu, marketingovej komunikácie, produktového manažmentu, public relations, IT a obchodu.
Vedomosti:
Študent rozumie v širšom kontexte zložitejšie právne inštitúty, ktoré sa týkajú marketingových a obchodných aktivít vo všeobecnosti, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:
- marketingový manažment a marketingová komunikácia,
- produktový manažment,
- public relations a médiá,
- IT technológie v marketingu a
- obchod.
Zručnosti:
Študent dokáže pochopiť, že regulácia marketingových a obchodných aktivít podlieha právnej regulácii, a to súkromnoprávnej aj verejnoprávnej. Rozumie najnovším trendom v právnej regulácii a vie ich sledovať (európska úprava). V širších súvislostiach rozumie komplexnosti právnej regulácie vybraných marketingových a obchodných aktivít (napr. on-line marketing zahŕňa v sebe aspekty licenčných zmlúv, ochrany osobných údajov, ochrany duševného vlastníctva, ale aj reguláciu infraštruktúry a médií). Študent bude schopný v tejto oblasti vypracovať jednoduchú zmluvu a identifikovať jej podstatné náležitosti.
Kompetencie:
Študent získa schopnosť pracovať s platnou právnou úpravou regulujúcu marketingové a obchodné aktivity. Bude schopný pracovať aj s databázami európskych legislatívnych aktov (https://eur-lex.europa.eu ) a slovenských právnych predpisov (www.slov-lex.sk) týkajúcich sa regulácie marketingových a obchodných aktivít (vyhľadávať ich a čítať ich s porozumením).

Stručná osnova predmetu

- právo duševného vlastníctva,
- mediálne právo (zákon o reklame, zákon o audiovízii, zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní, tlačový zákon),
- ochrana osobnosti,
- ochrana osobných údajov (GDPR),
- nekalá súťaž,
- právna regulácia elektronického obchodu a IT oblasti,
- právna úprava retailového predaja,
- právna úprava distribúcie a logistiky,
- právna regulácia uvádzania výrobkov na trh,
- právna regulácia cenotvorby,
- základné zmluvné typy používané v oblasti marketingového poradenstva a komunikácie, public relations a obchodu

Odporúčaná literatúra

1. WINKLER, Martin a kol. Právo v marketingu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2023. 362 s. ISBN 978-80-225-5124-3.
2. ADAMOVÁ, Zuzana. Právo duševného vlastníctva. Bratislava: TINCT, 2020. 224 s. ISBN 978-80-973544-0-4
3. VETERNÍKOVÁ, Mária a kol. Základy obchodného práva pre ekonómov. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2023. 256 s. ISBN 978-80-571-0613-5.
4. VOZÁR, Jozef – HUMENÍK, Ivan – ZLOCHA, Ľubomír. Zákon o reklame. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. 280 s. ISBN 978-80-7676-240-4.
5. ZLOCHA, Ľubomír – STRÉMY, Jana. Nekalá súťaž. Generálna klauzula, menej tradičné prípady a zahraničné úpravy. Bratislava: C. H. Beck, 2023. 357 s. ISBN 978-80-8232-043-8.

Sylabus predmetu

1. Pojem, predmet a pramene práva v marketingu 2. Ochrana duševného vlastníctva (autorské práva a práva príbuzné autorskému právu) 3. Ochrana duševného vlastníctva (priemyselné práva - dizajny, ochranné známky) 4. Mediálne právo (zákon o reklame, zákon o audiovízii, zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní, tlačový zákon a i.) 5. Ochrana osobnosti, ochrana osobných údajov v rámci marketingovej komunikácie a v on-line prostredí 6. Právna úprava nekalej súťaže 7. Právna regulácia elektronického obchodu a elektronických komunikácií 8. Právna regulácia retailového predaja, poskytovania služieb a cenotvorby 9. Právna regulácia distribúcie, logistiky a uvádzania výrobkov na trh 1 10. Právna regulácia distribúcie, logistiky a uvádzania výrobkov na trh 2 11. Právna regulácia environmentálnych aspektov výrobkov a cirkulárnej ekonomiky 12. Zmluvné typy používané v obchode a marketingu 1 13. Zmluvné typy používané v obchode a marketingu 2

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % aktívna účasť na seminároch
10 % prezentácia projektu (prezentácia semestrálnej práce)
20 % semestrálny písomný test
60 % záverečný písomný test

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 104
Účasť na seminároch: 13
Príprava na semináre: 13
Spracovanie semestrálneho projektu (prezentácia semestrálnej práce): 19
Príprava na semestrálny písomný test: 19
Príprava na záverečný písomný test: 40

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024

Dátum schválenia: 16.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024