Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti:
- pochopenie genézy a podstaty kľúčových teoretických východísk medzinárodného obchodu,
- základná terminológia a súvislosti medzi pojmami z oblasti zahraničného obchodu, medzinárodného obchodu a medzinárodného podnikania,
- možnosti vstupu na zahraničné trhy z pohľadu podnikateľa,
- definícia a trendy vývoja v oblasti medzinárodnej ekonomickej integrácie, zahraničnoobchodnej politiky, platobných nástrojoch v medzinárodnom podnikaní,
- aktuálny stav, štruktúra a problematické aspekty zahraničného obchodu SR.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- identifikovanie základných systémov, verejne dostupných databáz a rozličných klasifikácií vykazovania medzinárodného obchodu a priamych zahraničných investícií,
- orientovať sa v pozícii, poslaní a základných orgánoch inštitúcií pôsobiacich v zahraničnom obchode,
- kritické zhodnotenie zdrojov a štúdií (domácich i zahraničných), spracovanie uceleného analytického materiálu z oblasti zahraničného obchodu a prezentácia výsledkov,
- orientácia v spoľahlivých zdrojoch odbornej ekonomickej literatúry v tematike zahraničného a medzinárodného obchodu.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- orientácia v základných databázach štatistík medzinárodného obchodu (Eurostat, UNCTAD, WTO a i.), ako aj základných analytických materiáloch v danej oblasti,
- spôsobilosť samostatne pomenovať a navrhnúť vhodnú metódu vstupu firiem na zahraničný trh v závislosti od lokalizácie výroby a kapitálovej náročnosti,
- v oblasti medzinárodného obchodu sa orientovať v otázke bariér pre vstup na zahraničný trh a možností podpory pre podporu exportérov,
- komunikácia a prezentácia vlastnej tematickej štúdie z oblasti medzinárodného obchodu.

Stručná osnova predmetu

Teoretický úvod a vysvetlenie základných tém a problematík z medzinárodného obchodu. Teritoriálna štruktúra a aktuálne trendy vo vývoji medzinárodného obchodu. Obchod vytvárajúci a odvracajúci účinok integrácie. Postavenie zahraničnoobchodnej politiky v hospodárskej politike štátu a jej nástroje. Formy prieniku na zahraničné trhy z pohľadu podnikateľa. Základy medzinárodného financovania a platobné nástroje. Logistika v medzinárodnom obchode. Participácia v zahraničnom obchode, inštitucionálna podpora exportu firiem. Konkurencieschopnosť firmy v zahraničnom obchode a postavenie v globálnych hodnotových reťazcoch.

Odporúčaná literatúra

1. ZÁBOJNÍK, Stanislav – ČIDEROVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod - repetitórium. Žilina: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020. 181 s. ISBN 978-80-554-1722-6.
2. HILL, Ch. International Business. Competing in the Global Marketplace. McGraw-Hill Education Ltd., 2020. ISBN 978-12-602-6258-2.
3. STEINHAUSER, Dušan – BOROS, Kamil. Kam tečú slovenské exporty, pán Newton? Inštitút hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva SR, 2022.
4. STEINHAUSER, Dušan – KITTOVÁ, Zuzana –KHÚLOVÁ, Lucia. Relationship Between CO2 Emissions and Trade: The Case of the EU. Intereconomics, 2024. 59(1): 41-47 DOI: 10.2478/ie-2024-0009. ISSN 1613-964X.
5. STEINHAUSER, Dušan. Where Does Value-Added Flow in Gross Exports, Mr. Newton? Global Supply Chains and New Regionalization's Effects in the Asia-Pacific. Journal of Economic Integration. Seoul: Center for Economic Integration, 2023, 38(3), 335-359. ISSN 1225-651X.
6. ZÁBOJNÍK, Stanislav –ČIDEROVÁ, Denisa – KRAJČÍK, Daniel. Competitiveness in International Business: Challenges for the EU Economies. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 272 s. ISBN 978-80-7676-006-6.
7. ZÁBOJNÍK, Stanislav – STEINHAUSER, Dušan – PEŠTOVÁ, Viktória. EU Decarbonisation: Do EU Electricity Costs Harm Export Competitiveness? Amfiteatru economic. Bucharest: Editura ASE, 2023. 25(63), 522-540. ISSN 1582-9146.

Sylabus predmetu

1. Globalizácia medzinárodného podnikania. Medzinárodný obchod – teoretické východiská. 2. Funkcie zahraničného obchodu. Medzinárodný obchod – teritoriálna a komoditná štruktúra, aktuálne trendy vývoja, pozícia európskych exportérov. 3. Inštitucionálny rámec pre medzinárodný obchod (GATT, WTO), vzťah medzi otvorenosťou ekonomiky a ekonomickým rastom. 4. Zahraničnoobchodná politika. Definícia, typy, historický vývoj. Nástroje a spoločná obchodná politika EÚ. Konzekvencie pre slovenského podnikateľa. 5. Regionálna ekonomická integrácia. Teoretické vymedzenie, formy a účinky. Aktuálny vývoj a vzťah ku konkurencieschopnosti ekonomík a firiem. 6. Možnosti vstupu na zahraničné trhy z pohľadu podnikateľa. Medzinárodné obchodné operácie. 7. Platobná bilancia a zahraničný obchod. Platobné nástroje v medzinárodnom obchode z pohľadu podnikateľa. 8. Medzinárodná preprava a medzinárodná logistika. 9. Zahraničný obchod SR, exportná konkurencieschopnosť slovenských exportérov. Stav, špecifiká a úloha proexportnej politiky. 10. Inštitucionálna podpora exportu v SR. 11. Participácia slovenských firiem v globálnych hodnotových reťazcoch a miesto zahraničného obchodu vo vedomostnej ekonomike. 12. Konkurencieschopnosť firmy v zahraničnom obchode a faktory vplyvu. 13. Simulácia dovozného a vývozného obchodného prípadu pre firmu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % aktívna účasť v rámci seminárov (diskusných prípadových štúdií)
15 % semestrálna práca a jej prezentácia
15% priebežné hodnotenie písomných prác
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 6 kreditov x 26 h = 156 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 26 hodín
Spracovanie semestrálnej práce: 26 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 52 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 13.10.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2024

Dátum schválenia: 13.10.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2024