Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Zručnosti
● Získanie základných zručnosti v dátovej interpretácií spôsobom, aby bola zaručená efektívna komunikácia zložitých poznatkov z dát a štatistických výsledkov rôznemu publiku a to jednoduchým, presvedčivým a prístupným spôsobom.
● Vyvinutie zručnosti selekcie a organizovania relevantných datasetov na vytváranie dátami podložených článkov/reportov, ktoré podporujú rozhodovanie na základe dôkazov a uľahčujú hlbšie pochopenie kľúčových trendov a vzorov.
● Získanie zručností v používaní štatistického softvéru a nástrojov na spracovanie veľkých súborov dát, vykonávanie dátových analýz a generovanie významných štatistických reportov a vizualizácií.
● Vyvinutie presvedčivých komunikačných zručností, ktoré umožnia tvorcom dátových textov efektívne pracovať v multidisciplinárnych tímoch a účinne prezentovať poznatky zainteresovaným stranám na podporu rozhodovania pre dosiahnutie pozitívnych zmien a informovanosti o politikách.
Vedomosti
● Schopnosť kriticky hodnotiť štatistické údaje a posúdiť ich relevanciu, kvalitu a obmedzenia, čo umožní rozhodovanie a formuláciu politík na základe dát a faktov.
● Pochopenie základných princípov a metód oficiálnej štatistiky, vrátane zhromažďovania, spracovania, analýzy a interpretácie dát tak, aby bola zabezpečená produkcia kvalitných štatistických informácií (Základné princípy štátnej štatistiky a kritériá kvality štátnej štatistiky, Kódex postupov pre európsku štatistiku ).
● Využitie rôznych nástrojov a metód vizualizácie dát na tvorbu vizuálne atraktívnej a účinnej prezentácie dát pre lepšie pochopenie a transfer štatistických informácií.
Kompetencie
● Úloha oficiálnej štatistiky pri podpore rôznych odvetví, ako aj celkového ekonomického a sociálneho rozvoja, vrátane vládnych inštitúcií pri formovaní politík a meraní spoločenského pokroku.
● Rozvoj kritického myslenia a analytických schopností na kritickú interpretáciu dátových príbehov a posúdenie ich presnosti, objektivity a potenciálnych skreslení v rámci dodržiavania etických noriem dátami podložených textov.
● Podporenie a pochopenie etických hľadísk oficiálnej štatistiky, vrátane ochrany údajov, dôvernosti a zodpovedného používania a šírenia štatistických informácií tak, aby bola zachovaná verejná dôvera a integrita v tejto oblasti.
Po absolvovaní predmetu študenti získajú komplexný pohľad na problematiku oficiálnej štatistiky, jej úlohy a význam pri riadení štátu. Absolventi predmetu sa tak stanú cennými účastníkmi rozhodovacích politík na základe dát vo všetkých socioekonomických oblastiach.

Stručná osnova predmetu

Študenti získajú ucelený prehľad o odvetví oficiálnej štatistiky, porozumejú jej dôležitosti v dnešnej informačno-digitálnej ére a pochopia ako štatistika ako veda a nástroj informácií ovplyvňuje rozhodovanie v rôznych oblastiach spoločnosti. Oboznámia sa s históriou štatistiky a jej vývojom v súvislosti so sociálnymi, technickými a politickými zmenami a ďalej porozumejú úlohe štatistických inštitúcií v zbere a poskytovaní dát. Objavia význam kvality dát, budovania dôvery verejnosti a zároveň sa budú venovať tomu, ako oficiálna štatistika vplýva na spoločnosť, tvorbu politík a iné odvetvia. Veľká pozornosť sa bude venovať aj efektívnej komunikácií prostredníctvom moderných nástrojov, či práce s Big Data. Tento predmet im poskytne pevné základy pre porozumenie oficiálnej štatistiky a jej zásadnej úlohy pri formovaní nášho sveta.
Osnova:
● Oficiálna štatistika: Verejná informačná infraštruktúra
o Oficiálna štatistika / Štatistický úrad Slovenskej republiky a jeho postavenie v globálnom a európskom prostredí
o Ako štatistický úrad pripravuje štatistické informácie
o Národný štatistický systém
o Sociálne štatistiky a demografia
o Makroekonomické štatistiky
o Podnikové štatistiky
o Volebná štatistika
● Veda a spoločnosť: Reflexívny prístup k oficiálnej štatistike
o Ekonomické a sociálne indikátory
● Oficiálna štatistika 4.0: Éra digitalizácie a globalizácie
o Informatika a štatistika: Úloha informatiky v štatistike
o Informačné systémy a informačno-komunikačné technológie
o Data Storytelling
o Štatistické produkty
o Etika v dátových vedách
V praktickej časti predmetu študenti získavajú komplexný súbor zručností pre efektívnu komunikáciu komplexných štatistických údajov. Zameriavajú sa na vizualizáciu dát, využitie storytellingu v rámci oficiálnej štatistiky a rozvoj kritického myslenia a komunikačných schopností pre tvorbu účinných príbehov založených na dátach.
Analýza údajov, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní zmysluplných a presvedčivých príbehov.
Študenti sa naučia implementovať získané poznatky na základe príkladov z praxe. Implementujú štatistické metódy na identifikovanie vzorcov, trendov a odchýlok v dátach. Taktiež sa naučia interpretovať výsledky analýzy a spojiť ich s kontextom oficiálnej štatistiky, aby odhaľovali významné informácie.
Kombinácia analýzy údajov a data storytellingu im umožní nielen pútavo prezentovať údaje, ale aj objaviť hlbšie základy, ktoré iným pomôžu lepšie pochopiť význam a implikácie oficiálnej štatistiky. Po ukončení kurzu budú študenti schopní analyzovať dáta, odhaliť základné vzory a získavať hodnotné poznatky, čím budú pripravení na úspešnú kariéru v oblasti analýzy údajov a komunikácie informácií.
Analýza údajov zahŕňa:
● Porozumenie základným konceptom
● Zručnosti v práci s údajmi
● Aplikácia štatistických metód
● Vizualizácia dát
● Modelovanie a predikcia
● Interpretácia výsledkov
● Praktické použitie softvérov
● Etické aspekty
● Komunikácia výsledkov
Data Storytelling zahŕňa:
● Porozumenie kontextu
● Selekcia vhodného vizuálneho zobrazenia
● Eliminácia chaosu
● Sústredenie pozornosti na požadované časti
● Ako povedať príbeh na základe dát

Odporúčaná literatúra

Radermacher, W. J. (2020). Official Statistics 4.0: Verified Facts for People in the 21st Century. Springer International Publishing.
Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley & Sons.
O´Neill, O. (2005). Assessment, Public Accountability and Trust. Dostupné online: https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/126032-baroness-onora-o-neill.pdf
Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with Data: Let’s Practice!, John Wiley & Sons.
Fabio Ricciato, A. W. (2020). Trusted Smart Statistics: How new data will change official statistics. Cambridge University Press. Dostupné na:
https://www.cambridge.org/core/journals/data-and-policy/article/trusted-smart-statistics-how-new-data-will-change-official-statistics/380C6B6408D84C16164F33A1F4BF2F07
Literatúra bude priebežne aktualizovaná o najnovšie odborné tituly.

Sylabus predmetu

● Oficiálna štatistika: Verejná informačná infraštruktúra o Oficiálna štatistika / Štatistický úrad Slovenskej republiky a jeho postavenie v globálnom a európskom prostredí o Ako štatistický úrad pripravuje štatistické informácie o Národný štatistický systém o Sociálne štatistiky a demografia o Makroekonomické štatistiky o Podnikové štatistiky o Volebná štatistika ● Veda a spoločnosť: Reflexívny prístup k oficiálnej štatistike o Ekonomické a sociálne indikátory ● Oficiálna štatistika 4.0: Éra digitalizácie a globalizácie o Informatika a štatistika: Úloha informatiky v štatistike o Informačné systémy a informačno-komunikačné technológie o Data Storytelling o Štatistické produkty o Etika v dátových vedách

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie 40 %:
● projekty a analýzy
Záverečné hodnotenie 60 %:
● písomná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch 26 h,
• príprava na semináre 13 h,
• príprava na priebežný test 13 h,
• spracovanie semestrálneho projektu 26 h,
• príprava na skúšku 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 06.11.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2024

Dátum schválenia: 06.11.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2024