Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: Po absolvovaní predmetu rozumejú študenti podstate fungovania odvetvia zaisťovníctva a tomu ako sú zaisťovne ako globálne korporácie organizované a riadené. Sú schopní rozoznávať a odlišovať špecifiká im známeho retailového poistného modelu od konceptu a princípov zaisťovania. Vďaka predmetu nadobúdajú študenti vedomosti o aktivitách jednotlivých
oddelení zaisťovne, ich významu a vzájomným prepojeniam. Získajú prehľad o interných procesoch napr. v oblasti finančného riadenia a správy poistného, asset managementu a ozrejmia si význam interného a externého finančného výkazníctva. Dôraz sa kladie aj na kvantitatívne metódy riadenia rizík v zaistení.
Kompetencie: Na základe nadobudnutých vedomostí sú študenti schopní nezávislé vypracovávať
analýzy rizík a navrhovať riešenia ako riziká zmierňovať, či eliminovať. Rozumejú vzájomnej interakcii s jednotlivými odvetviami – v internom ponímaní (medzi tímami, oddeleniami, organizačnými zložkami atď.), ale i v externom ponímaní (podmienenosť trhového vývoja, konkurencie, legislatívy, regulácie atď.) Naučia sa aplikovať princípy kritického a strategického myslenia v dennej praxi a získajú základy komerčného uvažovania.
Zručnosti: Po úspešnom ukončení predmetu sú študenti schopní aplikovať všetky nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi, rozumejú potrebám zaistných spoločností a ich klientov, vedia definovať základné charakteristiky zaistných produktov a samostatne prichádzať s inovatívnymi riešeniami problémov súčasnej doby.
Pri výučbe sa bude klásť dôraz na spoluprácu s praxou.

Stručná osnova predmetu

Úvod do poisťovníctva a zaisťovníctva. Charakteristika a špecifiká hlavných poistných odvetví – životného a neživotného poistenia v kontexte so zaistením. Poistný cyklus – oceňovanie, poistné rezervy, aktuárske analýzy, upisovanie, poistné plnenie. Upisovanie – životné, dôchodkové. Upisovanie – majetkové a úrazové poistenie. Správa pohľadávok. Finančné analýzy. Manažment aktív a pasív. Finančné účtovníctvo a výkazníctvo. Analýza dát. Systémy a technológie. Budúcnosť zaisťovníctva – nové produkty, trendy a riešenia. Zhrnutie a retrospektíva.

Odporúčaná literatúra

Cipra, T. (2015): Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Praha: Ekopress.
Kevin L. Glaser (2014): Inside the Insurance Industry. Right Side Creations.
Nadeem Damani (2013): Going Tradigital, Social Media Made Easy for Insurance Agents. Texas
Rhino Publishing.
Bart Baker (2014): If an Elephant Sits on You, Are You Covered?: How to Talk with Your
Insurance Agent to be Properly Insured (How to Become Properly Insured). Think It Publishing.
Howard C. Kunreuther, Mark V. Pauly & Stacey McMorrow (2013): Insurance and Behavioral
Economics: Improving Decisions in the Most Misunderstood Industry. Cambridge University
Press.
James Stevens (2016): Insurance Best Practical Guide for Risk Management, Property, Liability,
Life and Health with Concepts and Coverage. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Patricia L. Saporito (2014): Applied Insurance Analytics: A Framework for Driving More Value
from Data Assets, Technologies, and Tools. Pearson FT Press
Peter Zweifel & Roland Eisen (2012): Insurance Economics. Springer.
Colin Edelman & Andrew Burns (2021): The Law of Reinsurance. Oxford University Press.
Stefan Pohl & Joseph Iranya (2018): The A.B.C. of Reinsurance. VVW-Verlag Versicherungs

Podmienky na absolvovanie predmetu

Celkové hodnotenie predmetu pozostáva z hodnotenia aktívnej účasti na seminároch počas semestra (10%), vypracovania zadania prípadovej štúdie a prezentácie navrhovaného riešenia (30%), písomnej záverečnej skúšky (60%). Podmienkou úspešného absolvovania je získať minimálne 51% bodov.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 104 h
účasť na cvičeniach 30 h, príprava na cvičenia 17 h, príprava na príprava na prípadovú štúdiu 17 h,
príprava na skúšku 40 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.04.2023

Dátum schválenia: 16.04.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.04.2023