Modely rozhodovania a teória hier

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- vedomosti o rôznych konfliktných rozhodovacích situáciách, o typoch konfliktov, o rozhodovaní a o možnosti zaujatia rovnovážnej stratégie v konfliktnej rozhodovacej situácii
- vedomosti o širokej škále praktického uplatnenia modelov teórie hier
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- zručnosti analyzovať a riešiť konfliktné rozhodovacie situácie

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou optimalizačných metód v oblasti konfliktných rozhodovacích situácií, ich analýzy a riešenia.

Stručná osnova predmetu

Predmet poskytuje poslucháčovi potrebné znalosti na realizáciu optimálnych rozhodnutí v konfliktných situáciách, ktoré sa vyskytujú v praxi trhovej ekonomiky ako aj v živote spoločnosti. Od analýzy jednorazových konfliktov sa prechádza k analýze opakovaných a iterovaných konfliktov. Skúmajú sa možnosti kooperácie a analýza výhod kooperatívneho správania sa subjektov. Dôraz je kladený na vybrané praktické aplikácie z rôznych ekonomických oblastí (oblasť nedokonalej konkurencie, lokácia firiem, logistika a iné), ale aj iné oblasti, ktoré priamo ovplyvňujú ekonomické rozhodovanie sa subjektov oblastí (politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia a iné).
1, Teória hier a rozhodovania, teória užitočnosti a súvisiace paradoxy
2, Hry dvoch hráčov v normálnom tvare, hry dvoch hráčov s konštantným a nekonštantným súčtom, základné rozdiely a riešenie, možnosti využitia softvéru,
3, Hry v normálnom tvare, kooperatívne riešenie, možnosti využitia softvéru,
4, Evolučné algoritmy na riešenie hier v normálnom tvare
5, Hry v normálnom tvare, rôzne praktické aplikácie
6, Hry viacerých hráčov, kooperatívne a nekooperatívne riešenie
7, Hry viacerých hráčov, hlasovacie hry, ukážky rôznych praktických aplikácií
8, Opakované hry, opakovaná väzňova dilema, možnosti využitia softvéru,
9, Hry v rozvinutom tvare, strom hry, ukážky rôznych praktických aplikácií
10, Rozhodovanie sa za rizika a neurčitosti, hry proti prírode, ukážky rôznych praktických aplikácií
11, Viackriteriálne hry, ukážky rôznych praktických aplikácií
12, Evolučné hry, ukážky rôznych praktických aplikácií
13, Aplikácia teórie hier v rôznych oblastiach (sumarizácia)

Odporúčaná literatúra

Gibbons, R. Game theory for applied economics. Princenton University Press, Princenton, 1992
Osborne, M. J. : An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, 2004.
Dixit, A., Skeath, S. : Games of Strategy, W.W.Norton, 2004
Friedman, J. W.: Game Theory with Applications to Economics, Oxford University Press, 1991
Osborne, M., Rubinstein, A.: A Course in Game Theory, The MIT Press, 1997
Bierman, H. S., Fernandez, L.: Game Theory with Economic Applications, Addison-Wessley, 1988

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % projekt
60 % záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 8 kreditov x 26 h = 208 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti:
Účasť na konzuláciách:16 hodín
Príprava na konzultácie: 52 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 70 hodín
Príprava na skúšku: 70 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022