Mikroekonometria

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti o vedeckých metódach mikroekonometrického prístupu k analýze a modelovaniu ekonomických javov a procesov a mali by byť schopní používať ekonometrické techniky a procedúry pre rôzne typy údajov.
Študenti získajú praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou mikroekonometrických metód pri analýze ekonomických problémov na vedeckej úrovni.

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na vysvetlenie princípov kvantifikácie ekonomických procesov pomocou ekonometrických modelov a metód, na tvorbu a overovanie rôznych typov hypotéz, na matematické zdôvodnenie metód odhadu parametrov ako sú zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti, zovšeobecnená metóda momentov pri špecifických prípadoch a prezentáciu a možnosti ich aplikácie pre rôzne problémy a typy ekonomických údajov.
1. Kauzálne a nekauzálne modely
2. Lineárne panelové modely, dynamické panelové modely
3. Modely nelineárnych efektov, panelové modely binárnej voľby
4. Modely usporiadaných možností, modely spočítateľných dát
5. Stratifikované a zoskupené vzorky, metódy bootstrapingu
6. Dáta prechodu, analýza prežitia
7. Modely viacerých nebezpečenstiev
8. Stratifikované a zoskupené vzorky, vyhodnotenie liečby

Odporúčaná literatúra

1. Cameron, A.C., Trivedi, P.K.: Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, 2005
2. Wooldridge, J.: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, 2010
3. Greene, W.H., Hensher, D.: Modeling Ordered Choices, Cambridge University Press, 2010
4. Pesaran, M.H.: Time Series and Panel Data Econometrics. Oxford University Press, 2015
5. Szomolányi, K., Lukáčik, M., Lukáčiková, A.: Estimation of Asymmetric Responses of U.S. Retail Fuel Prices to Changes in Input Prices based on a Linear Exponential Adjustment Cost Approach. Central European Journal of Operations Research, 2021. doi.org/10.1007/s10100-021-00783-0
6. Szomolányi, K., Lukáčik, M., Lukáčiková, A.: Asymmetric Retail Gasoline and Diesel Price Reactions in Slovak Market. Ekonomický časopis, roč. 68, č. 2, 2020, s. 115-133

Podmienky na absolvovanie predmetu

projekty a prezentácie 40 %, záverečný článok 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

pracovné zaťaženie študenta: 260 h (účasť na konzultáciách 16 h, spracovanie projektov a prezentácií 88 h, záverečný článok 156 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022