Kvantitatívna makroekonómia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvent predmetu získa potrebný teoretický makroekonomický aparát potrebný pre samostatnú vedeckovýskumnú prácu v oblasti ekonomickej analýzy.
Zručnosti
- Študenti budú schopní formulovať, riešiť a interpretovať ekonomické modely opisujúce známe ekonomické javy a interakcie na pokročilej úrovni.
Vedomosti
- Absolventi získajú komplexný prehľad existujúcich makroekonomických teórií.
Kompetencie
- Študenti budú schopní využiť bohatý teoretický aparát v oblasti makroekonomickej vedeckovýskumnej práci.

Stručná osnova predmetu

1. Neoklasické modely rastu, dynamické programovanie, teória optimálneho riadenia a rast.
2. Modely rastu s prekrývajúcimi sa generáciami, modely rastu s endogénnou úrovňou technológie.
3. Modely reálneho hospodárskeho cyklu, model reálneho hospodárskeho cyklu malej otvorenej ekonomiky.
4. Finančné šoky a hospodárske cykly, obchodné šoky a hospodárske cykly.
5. Modely monetárnej ekonomiky,
6. Cenové nepružnosti a hospodárske cykly.
7. Neo-fischerovské efekty, fiškálna teória inflácie.
8. Dôveryhodnosť monetárnej politiky.

Odporúčaná literatúra

1. Acemoglu, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton: Princeton University Press.
2. Cochrane, J. (2021). The Fiscal Theory of the Price Level. www.johnhcochrane.com.
3. Uribe, M., Schmitt-Grohéova, S. (2017). Open Economy Macroeconomics. Princeton: Princeton University Press.
4. Walsh, C.E. (2010). Monetary Theory and Policy. 3. vydanie. MIT Press.
5. Williamson, S. (2019). Neo-Fisherism and Inflation Control. Canadian Journal of Economics. 52(3), s. 882–913.
6. Szomolányi, K., Lukáčik, M., Lukáčiková, A.: Business Cycles in European Post-Communist Countries. Contemporary Economics, vol. 11, n. 2, 2017, pp. 171-186. doi.org/10.5709/ce.1897-9254.235

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % práca cez semester,
60 % záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

208 h
(účasť na konzultáciách 16 h, spracovanie projektov a prezentácií 68 h, záverečný článok 124 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022