Modely a metódy operačného výskumu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľ predmetu: Vedecké pokroky v ekonómii a operačnom výskume umožňujú presnejšie modelovať závislosti a podmienky, kvantifikovať stochastičnosť vstupných údajov, s ktorou sa stretáva riešiteľ, implementovať časový aspekt a vypočítať optimálne riešenie zložitých rozhodovacích problémov. Moderné modely a metódy operačného výskumu akcentujú predovšetkým stochastický apekt vstupných údajov a dynamický aspekt riešených ekonomických procesov. Aplikačný rozmer modelov operačného výskumu je zameraný v súčasnosti na environmentálnu oblasť, oblasť distribúcie, efektívne využívanie energetických zdrojov a podobne. Cieľom predmetu je presnejšie modelovať závislosti a podmienky, kvantifikovať neistotu, s ktorou sa stretáva rozhodovateľ, implementovať časový aspekt a vypočítať optimálne riešenie zložitých rozhodovacích problémov.
Vedomosti a porozumenie.
Po preštudovaní tohto predmetu by študenti mali:
a) rozumieť princípom a zásadám tvorby modelov operačného výskumu,
b) poznať metodiky a príslušné nástroje analýzy riešených problémov.
Zručnosti, vlastnosti a atribúty.
Po štúdiu tohto predmetu by študenti mali byť schopní:
a) zostaviť zodpovedajúce modely matematického programovania akcentujúce neurčitosť údajov a dynamický aspekt v rozhodovacích úlohách;
b) aplikovať rôzne metódy s využitím existujúcich metodík a prístupov pre analýzu skúmaných systémov;
c) prakticky vedieť použiť nástroje pre tvorbu zodpovedajúcich modelov matematického programovania;
d) efektívne využívať nástroje na riešenie zodpovedajúcich úloh matematického programovania, stochastického programovania, fuzzy matematického programovania a dynamizovaných úloh matematického programovania.

Stručná osnova predmetu

1. Modely a metódy matematického programovania.
2. Neurčitosť údajov v rozhodovacích problémoch. Stochastické programovanie, fuzzy matematické programovanie.
3. Dynamický aspekt v rozhodovacích úlohách. Dynamizované úlohy matematického programovania.
4. Algoritmy na riešenie úloh matematického programovania.
5. Modely a metódy teórie grafov. Algoritmy na riešenie úloh teórie grafov.
6. Distribučné modely matematického programovania a ich špecifický charakter.
7. Environmentálne modely matematického programovania.

Odporúčaná literatúra

1. Pekár, J. – Brezina, I. – Čičková, Z.: Synchronization of Capacitated Vehicle Routing Problem, Ekonomický časopis, 65, 2017, č. 1, s. 66 – 78
2. Jensen , P.A. - Bard, J.F.:Operations Research Models and Methods 1st Edition, Wiley; 2002
3. Vanderbei, R.J.: Linear Programming: Foundations and Extensions. 4th ed. 2014, XXII, Springer, Berlin: 2014.
4. Eiselt, H. A. – Sandblom, C-L.: Operations Research: A Model-Based Approach, 2nd ed. 2012, Springer, Berlin: 2012.
5. International Series in Operations Research & Management Science, Springer, Berlin 2021
6. Sánchez, J.M.G.: Modelling in Mathematical Programming Methodology and Techniques. Springer, Berlin, 2021

Podmienky na absolvovanie predmetu

- 20% - samostatná práca
- 40% - individuálny projekt
- 40% - kombinovaná skúška vo forme testu a riešenia problémovej úlohy, diskusia

Pracovné zaťaženie študenta

Celková záťaž štúdia (v hodinách): 10 kreditov x 26 hodín = 260 hodín
Rozdelenie študijného zaťaženia:
Účasť na prednáškach a seminároch: 16 hodín
Príprava na semináre: 48 hodín
Spracovanie projektu: 70 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 126 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022