Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti o ekonometrickom prístupe k analýze, modelovaniu a predikcii ekonomických javov a procesov a mali by byť schopní využívať základy ekonometrických techník.
Študenti získajú praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou ekonometrických metód pri analýze ekonomických problémov využitím ekonometrického softvéru.

Stručná osnova predmetu

1. Charakteristika ekonometrického prístupu k analýze ekonomických javov. Ekonometrický model. Fázy ekonometrického modelovania.
2. Lineárny model s dvoma premennými. Deterministická a stochastická časť modelu, povaha stochastického člena. Štandardné predpoklady lineárneho modelu.
3. Odhad parametrov lineárneho modelu. Štatistické vlastnosti estimátorov. Metóda najmenších štvorcov. Vlastnosti metódy najmenších štvorcov.
4. Všeobecný lineárny model s viacerými vysvetľujúcimi premennými. Maticový zápis modelu a odhad parametrov v maticovom tvare.
5. Verifikácia modelu. Koeficient determinácie. Testovanie štatistickej významnosti individuálnych parametrov modelu. Intervalový odhad a testovanie hypotéz.
6. Funkčné formy regresných modelov – logaritmický model, semi-logaritmické modely, recipročný model.
7. Kvalitatívne premenné a ich modelovanie.
8. Použitie umelých premenných v ekonometrickom modeli. Sezónnosť, výkyvy, štrukturálne zlomy a ich testovanie
9. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – testovanie a dôsledky.
10. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Autokorelácia – riešenie, dynamizácia modelu a zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov.
11. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Heteroskedasticita – testovanie a dôsledky, riešenie, vážená metóda najmenších štvorcov.
12. Nesplnenie štandardných predpokladov modelu. Multikolinearita – testovanie a dôsledky, možnosti riešenia.
13. Prognostická aplikácia modelu. Chyba prognózy. Interval spoľahlivosti pre prognózu.

Odporúčaná literatúra

1. Gujarati, D., Porter, D. Gunasekar, S.: Basic Econometrics. McGraw 5th ed., New York, 2017
2. Gujarati, D.: Econometrics by Example 2nd ed., Red Globe Press, 2014
3. Wooldridge, J.: Introductory Econometrics: A Modern Approach 7th ed., Cengage Learning, 2019
4. Stock, J., Watson, M.: Introduction to Econometrics 4th ed., Pearson, 2018

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca a priebežné testy 30 %, projekt k záverečnej skúške 30 %
záverečná skúška 40 %

Pracovné zaťaženie študenta

pracovné zaťaženie študenta: 156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, spracovanie semestrálneho projektu 52 h, príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022